wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Lubelski Park Nowych Możliwości

O PROJEKCIE

 

Projekt „Lubelski Park Nowych Możliwości” realizowany jest w ramach Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych Priorytet X Lepsza edukacja, współfinansowany ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie i rozwinięcie umiejętności prawidłowego i sprawnego wykonywania określonego rodzaju czynności, zadań lub funkcji tj. umiejętności cyfrowych, umiejętności społecznych, eko-umiejętności, umiejętności matematyczno-logicznych, umiejętności aktywnej integracji, dla 50 Uczestników projektu z terenu województwa lubelskiego, z powiatów: łęczyńskiego, lubelskiego i miasta Lublin.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 50 osób dorosłych, które pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w powiatach: lubelskim, łęczyńskim lub mieście Lublin, posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia lub uzupełnienia umiejętności
i kompetencji. W szczególności zapraszamy:

 • kobiety;
 • osoby starsze (powyżej 60 roku życia);
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie

Formy wsparcia:

 

Działaniami oferowanymi Uczestnikom/Uczestniczkom projektu będą:

 • diagnoza umiejętności podstawowych i potrzeb Uczestnika,
 • szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych, matematyczno-logicznych, społecznych, aktywnej integracji oraz eko-umiejętności, których ukończenie zostanie potwierdzone uzyskaniem zaświadczenia,
 • nauka języka polskiego dla osób pochodzenia ukraiński
  ego,
 • wsparcie mentora na każdym etapie projektu, w zależności od potrzeb Uczestnika

Termin realizacji: 02.11.2023 – 31.08.2024

Całkowita wartość projektu wynosi 270 478,75 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 256 378,75 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Termin realizacji  
02 - 11 - 2023
270 478,75 zł
UCZESTNICY

KTO JEST UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

PODSTAWOWE KRYTERIA UDZIAŁU, KTÓRE ŁĄCZNIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU:

 1. Pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 2. Posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;
 3. Zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.
DODATKOWE NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU:

Co najmniej 50% wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu (25 osób) będą stanowiły osoby dorosłe, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiety
 • osoby starsze (powyżej 60 roku życia)
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby z niepełnosprawnościami

Co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczek projektu (15 osób) będą stanowiły osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie.

NA ETAPIE REKRUTACJI MOŻNA OTRZYMAĆ PUNKTY DODATKOWE (PREMIUJĄCE)

 • kobiety +1 pkt.
 • osoby starsze (powyżej 60 roku życia) +1 pkt.
 • osoby o niskich kwalifikacjach +1 pkt.
 • osoby z niepełnosprawnościami +1 pkt.
 • osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie + 1 pkt.

Szczegółowy opis struktury grupy docelowej zawarty jest w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu będzie trwać od 06.12.2023 r. do 10.01.2024 r. (z możliwością wydłużenia naboru).

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w Biurze projektu (pokój II.4) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz kurierem bądź pocztą tradycyjną na adres Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, z dopiskiem: Biuro projektu LPNM pokój II.4. Dokumenty powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Zgłoszenie do projektu Lubelski Park Nowych Możliwości”. Dodatkowo, w lewym górnym rogu koperty należy umieścić dane Kandydata: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. W przypadku wysłania dokumentów pocztą/kurierem, za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia przesyłki do Biura projektu. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość przesłania dokumentacji rekrutacyjnej skanem, na adres lubelskipark@lpnt.pl, wówczas oryginały dokumentów należy również dostarczyć do Biura projektu pocztą/kurierem lub osobiście w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty przesłania dokumentów mailem. Rozpatrywane będą tylko te dokumenty, które wpłyną do Biura projektu w trakcie trwania naboru.

KONTAKT
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

tel. 780 117 830
e-mail: lubelskipark@lpnt.pl
FAQ
Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

Dokładne terminy rekrutacji do projektu podane zostaną na stronie internetowej www.lpnt.pl. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji opublikowana zostanie na stronie internetowej na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed dniem uruchomienia naboru dokumentów.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do 50 osób dorosłych, które pracującą, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego – w powiatach łęczyńskim, lubelskim lub mieście Lublin, posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia lub uzupełnienia umiejętności i kompetencji. W szczególności zapraszamy kobiety, osoby starsze (powyżej 60 roku życia), osoby z niepełnosprawnościami, jak również osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie.

Jak długo będzie trwała rekrutacja?

Rekrutacja będzie trwała do momentu zrekrutowania grupy docelowej zgodnie ze wskaźnikami dla projektu.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru Kandydatów/Kandydatek, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych w projekcie przekroczy 80. W przypadku nie osiągnięcia wskaźników właściwych dla projektu, nabór formularzy rekrutacyjnych będzie wznowiony. O zawieszeniu naboru decyzję podejmować będzie Koordynator projektu.

Czy na etapie rekrutacji będzie można otrzymać dodatkowe punkty?

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji otrzymają osoby:

 • kobiety +1 pkt.
 • osoby starsze (powyżej 60 roku życia) +1 pkt.
 • osoby o niskich kwalifikacjach +1 pkt.
 • osoby z niepełnosprawnościami +1 pkt.
 • osoby, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie + 1 pkt.

Szczegóły dotyczące punktów i warunków ich przyznawania znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jak wygląda ścieżka udziału w projekcie?

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 3 etapach:

ETAP 1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych
Nabór Uczestników do projektu odbywać się będzie w okresie listopad 2023 r.- styczeń 2024 r.
W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników/Uczestniczek Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów. W sytuacji dużego zainteresowania potencjalnych Kandydatów/Kandydatek udziałem w projekcie i przyjęcia 80 formularzy, Beneficjent zastrzega sobie prawo zawieszenia/wstrzymania rekrutacji w celu weryfikacji dokumentów.

ETAP 2. Ocena formalna i punktowa dokumentów rekrutacyjnych
Oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokonuje dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej.

Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych tj.:

 • czy Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i pozostałymi dokumentami został złożony w wyznaczonym terminie;
 • czy Formularz rekrutacyjny został sporządzony według wzoru (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie);
 • czy wszystkie obligatoryjne pola Formularza rekrutacyjnego zostały wypełnione;
 • czy Formularz rekrutacyjny został poprawnie wypełniony i podpisany w wymaganych miejscach;
 • czy Kandydat/ka do projektu spełnia wszystkie kryteria grupy docelowej;
 • czy w Formularzu rekrutacyjnym nie stwierdzono innych uchybień formalnych.

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Kandydat/Kandydatka zostanie wezwany/a do naniesienia poprawek/uzupełnień złożonych dokumentów. Korekty błędów formalnych należy dokonać w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia poinformowania – telefonicznie bądź mailowo przez Beneficjenta. W przypadku niedokonania poprawek/uzupełnień w terminie zgłoszenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, co wykluczy Kandydata/Kandydatkę z udziału w projekcie.

ETAP 3: Indywidualna diagnoza posiadanych umiejętności
Rozmowa z psychologiem ma na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy i będzie służyć odpowiedniemu dopasowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego. Proces diagnozy będzie dostosowany do specyficznych potrzeb i sytuacji osoby diagnozowanej, uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie, i będzie trwał 2 godz. zegarowe – 1 indywidualne spotkanie.

Po zakończeniu Etapu 3 Uczestnik/Uczestniczka projektu zostanie objęty/a wsparciem szkoleniowym.

 1. umiejętności cyfrowe + umiejętności społeczne + eko-umiejętności – prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, rozwinięcia umiejętności cyfrowych, społecznych i kompetencji zielonych. Wsparciem szkoleniowym zostaną objęte 2 grupy szkoleniowe po 10 UP. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, wykładów i prezentacji.

Wsparcie szkoleniowe obejmie tematykę:

 • umiejętności cyfrowe (72 godziny) m.in.: – korespondencja mailowa, korzystanie ze stron internetowych i mediów społecznościowych, bezpieczeństwo w sieci, e-administracja i e-usługi;
 • umiejętności społeczne (15 godzin) m.in.: – logiczne myślenie, zarządzanie czasem i terminowość, organizacja pracy własnej, chęć do nauki i rozwoju, komunikatywność;
 • eko-umiejętności (5 godzin) m.in.: recykling, segregacja, oszczędzanie energii i wody.
 1. umiejętności matematyczno-logiczne + umiejętności społeczne + eko-umiejętności – prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, rozwinięcia umiejętności matematyczno-logicznych, społecznych i kompetencji zielonych. Wsparciem szkoleniowym zostaną objęte 2 grupy szkoleniowe po 10 UP. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, wykładów i prezentacji.

Wsparcie szkoleniowe obejmie tematykę:

 • umiejętności matematyczno-logiczne (72 godziny) m.in.: – planowanie budżetu, arkusz kalkulacyjny, e-bankowość, przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych, korzystanie z platform sklepowych;
 • umiejętności społeczne (15 godzin) in.: – krytyczne myślenie, zarządzanie czasem, myślenie przyczynowo-skutkowe, rozwiązywanie problemów, phishing;
 • eko-umiejętności (5 godzin) in.: – recykling, segregacja, oszczędzanie energii i wody.
 • umiejętność aktywnej integracji + umiejętności społeczne + eko-umiejętności -prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, rozwinięcia umiejętności aktywnej integracji, umiejętności społecznych i kompetencji zielonych. Wsparciem szkoleniowym zostanie objęta 1 grupa szkoleniowa. Grupę będzie stanowiło 10 osób dorosłych korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dn. 04.03.2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy (art.5 dyr. 2001/55/WE). Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, wykładów i prezentacji.

Wsparcie szkoleniowe obejmie tematykę:

 • polski (24 godziny) m.in.: – wymowa, alfabet, oficjalne / nieoficjalne powitania, pożegnania, przedstawianie się, samopoczucie, pochodzenie, rodzina, praca, dane osobowe, plan dnia, zakupy, w miejscu publicznym i urzędzie, zdrowie i u lekarza, wynajem mieszkania, transport, szukanie pracy, szkoła i dzienniczek ucznia;
 • umiejętność aktywnej integracji (72 godziny) m.in.: – załatwianie spraw urzędowych, finansowych i oświatowych, pisanie CV i listu motywacyjnego, trendy na rynku pracy, umiejętność budowania pozycji na rynku pracy;
 • umiejętności społeczne (15 godzin) m.in.: – integracja, autoprezentacja, różnice kulturowe, mentalność;
 • eko-umiejętności (5 godzin) in.: – recykling, segregacja, oszczędzanie energii i wody.

Wsparcie psychologa i proces walidacji
Każdy Uczestnik projektu otrzyma wsparcie mentora/psychologa w wymiarze 3 godzin zegarowych do wykorzystania na każdym etapie realizacji projektu w zależności od indywidualnych potrzeb.

Podsumowaniem wsparcia będzie walidacja, czyli sprawdzenie, czy określone umiejętności, wiedza i umiejętności społeczne zostały osiągnięte i mogą być potwierdzone, niezależnie od wybranego sposobu uczenia się. Walidacja będzie prowadzona w czteroetapowym procesie, na który składają się: identyfikowanie, dokumentowanie, weryfikacja i certyfikowanie w wymiarze 2 godzin na Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

Czy muszę uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia?

Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin szkoleniowych przewidzianych na realizację szkoleń oraz 100% na spotkaniach indywidualnych, obejmujących diagnozę umiejętności, mentoring i walidację. Potwierdzeniem udziału we wszystkich formach wsparcia będą listy obecności.

Czy w dniu składania formularza rekrutacyjnego będzie możliwa ich weryfikacja?

W dniu składania dokumentów Kandydat/Kandydatka składa Formularz rekrutacyjny oraz niezbędne dokumenty. Osoby przyjmujące dokumenty nie będą sprawdzać ich poprawności. Dokumenty będą weryfikowane formalnie w kolejnych dniach, a Kandydaci/Kandydatki otrzymają możliwość poprawy/uzupełnienia swoich wniosków pod względem formalnym. Przed dniem rozpoczęcia rekrutacji pracownicy Działu projektu LPNM służą swoją pomocą i odpowiadają na wszelkie pytania.

Jakie dokumenty należy złożyć w dniu składania formularza rekrutacyjnego?

Jako komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć:
1. Formularz rekrutacyjny – zgodnie ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym załącznikiem

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie, elektronicznie lub odręcznie DRUKOWANYMI LITERAMI i przedłożyć w formie papierowej wraz z czytelnym podpisem Kandydata/Kandydatki do projektu.

2.  Załączniki potwierdzające status Kandydata/Kandydatki do projektu zgodne z wytycznym zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Są to:

 • w przypadku osób z niepełnosprawnościami – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
 • w przypadku osób korzystających w Polsce z ochrony czasowej – kserokopia dokumentu potwierdzającego jego/jej status w rozumieniu Decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 04.03.2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzaniem tymczasowej ochrony (jeśli dotyczy);

w przypadku osób pracujących na terenie województwa lubelskiego w powiatach: łęczyńskim, lubelskim lub mieście Lublin – oryginał zaświadczenia od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie w danym powiecie, zawierające informacje o podmiocie zatrudniającym, formie, okresie oraz wymiarze zatrudnienia. Ważność zaświadczenia dla celów niniejszego projektu wynosi 30 dni kalendarzowych od jego wydania (jeśli dotyczy).

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *