wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Regulamin najmu powierzchni w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.

Regulamin najmu powierzchni w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.

W treści niniejszego regulaminu użyto terminów, których znaczenie wyjaśniono poniżej

a. „Regulamin” – niniejszy regulamin;
b. „Portal” lub „Serwis” – portal internetowy dostępny pod domeną lpnt.pl;
c. „Spółka” lub „LPNT” – LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228715, NIP: 7122914578, REGON: 060005172.;
d. „Usługa” lub „Usługi” – usługi najmu powierzchni lub sal świadczone przez Spółkę w ramach Portalu;
e. „Sala” lub „Sale”– pomieszczenie bądź obiekt, którym dysponuje Wynajmujący, zamieszczony, chociażby tymczasowo, na Portalu przez Spółkę
f. „Powierzchnia” – część pomieszczeń, którymi dysponuje LPNT S.A.
g. „Wynajmujący” – LPNT S.A.
h. „Najemca” – podmiot wynajmujący powierzchnię/SALE od LPNT S.A.
i. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu www.lpnt.pl i/lub korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.lpnt.pl

ZASADY WSPÓŁPRACY Z NAJEMCĄ
§1
Przedmiot współpracy z Najemcą

 1. Przedmiotem współpracy pomiędzy Spółką, a Najemcą jest oddanie w najem przez Spółkę na rzecz Najemcy Sal lub powierzchni udostępnionych przez Wynajmującego oraz świadczenie przez Spółkę na rzecz Najemcy towarzyszących usług dodatkowych określonych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2
Zamówienia

 1. Zawarcie Umowy najmu Sali z Najemcą odbywa się na podstawie złożonego przez Najemcę zamówienia w zakresie danej Sali (dalej jako „Zamówienie”) oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Spółkę.
 2. Złożenie Zamówienia może być dokonane przez Najemcę za pomocą:
  a) Portalu,
  b) Drogą mailową na adresy Spółki umieszczone w Portalu;
  c) Telefonicznie- pod numerem telefonu Spółki wskazanym w Portalu;
 3. Każde Zamówienie musi zawierać następujące elementy:
  a) imię i nazwisko lub nazwę Najemcy,
  b) dane osoby kontaktowej ze strony Najemcy,
  c) telefon kontaktowy Najemcy,
  d) oczekiwaną datę najmu Sali,
  e) oczekiwany czas trwania najmu Sali,
  f) miejsce najmu Sali,
  g) dane Najemcy do faktury.
 4. Złożenie Zamówienia przez Najemcę jest równoważne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją Regulaminu, niezależnie od sposobu złożenia Zamówienia.
 5. Wraz ze złożeniem Zamówienia Najemca może zamówić dostępne usługi dodatkowe.
 6. W przypadku złożenia Zamówienia Najemca dostaje od Spółki informację o złożeniu Zamówienia oraz informację odnośnie dostępności wybranej Sali we wskazanym terminie. W przypadku braku dostępności Użytkownik otrzyma informację o braku dostępności sali we wskazanym przez Użytkownika terminie.
 7. Po przyjęciu Zamówienia przez Spółkę, Spółka wystawia na Najemcę, fakturę proformę jako podstawę do uiszczenia opłaty za Usługi, w tym za najem Sali i wykonanie usług dodatkowych. Faktura proforma płatna jest w terminie w niej wskazanym.

§3
Usługi dodatkowe

 1. O ile specyfika Sali na to pozwala, Najemca ma prawo korzystać z usług dodatkowych związanych z najmem Sali np. cateringu, usług tłumacza, systemów do głosowania, usług hostess, najmu dodatkowego wyposażenia Sali.
 2. Usługi dodatkowo mogą być zapewniane przez Spółkę bądź przez Wynajmującego, w zależności od wybranej przez Najemcę Sali i dostępności usług dodatkowych w danej lokalizacji.
 3. Korzystanie przez Najemcę podczas wynajmowania Sali z usług dodatkowych realizowanych we własnym zakresie lub zlecanych podmiotowi trzeciemu (np. cateringu lub serwisu kawowego) możliwe jest dopiero po otrzymaniu zgody od Spółki.
 4. W przypadku skorzystania przez Najemcę z własnych usług dodatkowych, w szczególności z własnego cateringu lub serwisu kawowego, bez uzyskania wcześniejszej zgody Spółki – Spółka ma prawo do naliczenia Najemcy kary umownej, w wysokości podwójnej pełnej opłaty za najem Sali za każdy dzień, w którym naruszenie nastąpiło.
 5. W przypadku chęci skorzystania przez Najemcę z usług dodatkowych oferowanych przez podmiot trzeci, Najemca zobowiązany jest do przekazania Spółce (z uwagi na konieczność koordynacji prac w obiekcie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów BHP), danych kontaktowych podmiotu świadczącego takie usługi dodatkowe.

§4
Zakończenie współpracy z Najemcą

 1. Odstąpienie od umowy najmu Sali zawartej na skutek zaakceptowania Zamówienia, lub rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwa jest, bez podania przyczyny, przez Spółkę lub Najemcę nie później niż 4 dni robocze przed terminem rozpoczęcia najmu. Odstąpienie od najmu lub rezygnacja z usług dodatkowych musi zostać zgłoszone przez Najemcę drogą mailową na adres e-mail: biuro@lpnt.pl wraz z podaniem numeru zamówienia lub na adres email bezpośredniego opiekuna rezerwacji.
 2. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od umowy najmu Sali lub usług dodatkowych zgodnie z §4 ust. 1Spółka nie nalicza żadnych opłat za Usługę z której rezygnacja nastąpiła.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji Sali, której termin najmu przypada na mniej niż 4 dni robocze po terminie akceptacji Zamówienia – odstąpienie od umowy przez Najemcę lub Spółkę na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu nie jest możliwe.
 4. Spółka ma prawo zażądać od Najemcy nieodwołalnego potwierdzenia Zamówienia w terminie wcześniejszym niż 4 dni przed realizacją Usługi. W takim wypadku §4 ust. 1-3 Regulaminu nie stosuje się.
 5. Spółce przysługuje prawo do wypowiedzenia danej umowy najmu, zawartej z Najemcą na skutek zaakceptowania Zamówienia, bez wcześniejszego uprzedzenia i ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszenia przez Najemcę, osoby którym Najemca zezwolił na korzystanie z Sali lub osoby którymi Najemca się posługuje:
  a) zasad niniejszego Regulaminu lub,
  b) zasad korzystania z danej Sali ogłoszonych przez Spółkę bądź Wynajmującego, lub
  c) zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, lub
  d) innych przepisów lub regulacji powszechnie obowiązujących, które wpływają na bezpieczeństwo osób lub mienia, lub
  e) choćby jednego z zakazów określonych w §6 ust. 3 lub §6 ust. 6 lub §7 ust. 1 Regulaminu.

§5
Opłaty za Najem

 1. Opłata za wykonane usługi (w szczególności za podnajem danej sali i zamówione przez Najemcę usługi dodatkowe) następuje na podstawie faktury proforma przed terminem realizacji usługi. Po spełnieniu określonych warunków oraz po uprzednim podpisaniu umowy z Najemcą Spółka dopuszcza opłacenie usługi po jej wykonaniu na podstawie faktury.
 2. Opłata za Usługi i usługi dodatkowe zamówione przez Najemcę naliczana jest zgodnie z zawartym Zamówieniem, niezależnie od faktycznego czasu wykorzystania Sal oraz niezależnie od faktycznego wykorzystania usług dodatkowych zamówionych przez Najemcę, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Z zastrzeżeniem §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, w przypadku wykorzystania przez Najemcę Sali dłużej niż wynika to z Zamówienia Spółka uprawniona jest do naliczania dodatkowej opłaty za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę najmu zgodnie z cenami za najem danej Sali wskazanymi na potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Spółkę. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do zwiększenia ilości lub długości świadczenia usług dodatkowych.
 4. W przypadku wykorzystania przez Najemcę usług dodatkowych wcześniej niezamówionych, Spółka uprawniona jest do naliczania Najemcy dodatkowej opłaty zgodnie z uprzednio przedstawioną ofertą na te Usługi.
 5. Za moment otrzymania zapłaty przez Spółkę uważa się moment zaksięgowania środków na koncie bankowym wskazanym na fakturze lub fakturze proforma.
 6. Najemca przy złożeniu Zamówienia ma prawo wyrazić zgodę na wystawianie przez Spółkę i otrzymywanie faktury w formie elektronicznej zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 29 lipca 2011 r (Dz.U. 2022, poz. 931) na wskazany w Zamówieniu adres mailowy.
 7. W przypadku przekroczenia przez Najemcę terminu płatności którejkolwiek z faktur, Spółce przysługuje prawo naliczenia Najemcy odsetek ustawowych za opóźnienie.

§6
Zasady Najmu

 1. Sala otwierana jest na 15 min przed rozpoczęciem okresu najmu określonego w Zamówieniu.
 2. Zwrot najętej przez Najemcę Sali powinien nastąpić w ciągu 15 minut od zakończenia okresu najmu Sali określonego w Zamówieniu – pod rygorem określonym w §5 ust. 3 Regulaminu.
 3. Najemca nie ma prawa podnajmowania lub użyczania Sali osobom lub podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Spółki.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy najmu Sali, jeżeli charakter organizowanego wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Spółki, Wynajmującego lub podmiotów z nimi współpracujących.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy najmu Sal firmom, instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym, które nie przestrzegały postanowień Regulaminu we wcześniejszych terminach.
 6. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych Sali, w szczególności montaż, demontaż standów, punktów informacyjno-promocyjnych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp., mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu ze Spółką lub Wynajmującym.
 7. Na terenie Sal obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 8. Standy reklamowe Spółki są integralnym elementem wyposażenia Sal i Najemca nie może zmieniać miejsca ich ekspozycji bez zgody Spółki.
 9. Klucze do Sal wydawane są osobom upoważnionym przez Najemcę i podanym w trakcie składania Zamówienia. Klucze muszą zostać zwrócone niezwłocznie po zakończeniu Najmu.

§7
Obowiązki Najemcy

 1. Najemca jest zobowiązany w szczególności do:
  a) korzystania z Sali zgodnie z jej przeznaczeniem,
  b) utrzymywania porządku i czystości w najmowanych Salach, jak również na terenie całego obiektu oraz wokół niego,
  c) przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i przeciwpożarowych,
  d) usunięcia wszystkich wniesionych do Sali materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu najmu,
  e) zapewnienia sprzątnięcia przez Sali po zakończeniu najmu,
  f) zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez osoby korzystające z Sali podczas trwania okresu najmu,
  g) pozostawienia Sali po zakończeniu najmu w takim stanie, w jakim została mu przekazana,
  d) dbania o elementy wyposażenia Sali,
  e) niedokonywania zmian aranżacji Sali bez wcześniejszej zgody Spółki bądź Wynajmującego,
  f) niepodnajmowania, użyczania lub udostępniania Sali podmiotom trzecim bez pisemnej zgody Spółki,
  g) nieorganizowania wydarzeń, których charakter jest sprzeczny z przepisami prawa.
  h) w przypadku organizacji cateringu we własnym zakresie – całkowite uprzątnięcie Sali i wyniesienie śmieci.

§8
Odpowiedzialność

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki i/lub Wynajmującego za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w trakcie trwania okresu najmu bądź w związku z najmem, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów znajdujących się w Sali lub w obiekcie, na którego terenie Sala się znajduje.
 2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia opisanego w §8 ust. 1 Regulaminu Wynajmujący i/lub Spółka mają prawo obciążyć Najemcę kosztami wynikłymi z niewłaściwego działania Najemcy.
 3. Najemca odpowiada za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe wskazanych przez Najemcę jak za własne działania.
 4. Najemca ma prawo do ubezpieczenia osób i mienia podczas najmu na własny koszt i ryzyko – ani Spółka, ani Wynajmujący nie zapewniają ubezpieczenia w tym zakresie.
 5. Spółka odpowiada wobec Najemcy niebędącego konsumentem jedynie za spowodowane przez siebie szkody bezpośrednie i to do maksymalnej wysokości równej wartości zapłaconych przez Najemcę danemu Wynajmującemu kwot z tytułu najmu w danym roku kalendarzowym.
 6. Wprost wyłącza się odpowiedzialność Spółki wobec Najemcy niebędącego konsumentem za utracone korzyści, szkody dalsze i szkody wynikowe.
 7. Najemca odpowiada wobec Spółki na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 8. W razie skierowania przeciw Spółce przez Wynajmującego roszczeń wynikających z tytułu najmu Sal Najemca niebędący konsumentem zobowiązuje się do zwolnienia Spółki ze wszystkich roszczeń w tym względzie oraz zwrócenia Spółce wszelkich kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z tymi roszczeniami jak również, o ile będzie to możliwe, wstąpić w miejsce Spółki do toczącego się przeciw Spółce procesu.
 9. Spółka, jako pośrednik, nie odpowiada za przygotowanie budynku oraz sali pod kątem BHP oraz dostosowania obiektów pod kątem epidemiologicznym w tym m.in. przygotowania płynów dezynfekujących, maseczek, rękawiczek itp.
 10. Spółka, jako pośrednik, nie odpowiada za dezynfekcje obiektów po zakończeniu wynajmu.

§9
Reklamacje

 1. Najemcy przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług.
 2. Reklamacje mogą być rozpatrywane przez Spółkę po wcześniejszym skontaktowaniu się z Wynajmującym lub Najemcą.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane do pracowników Biura Obsługi Klienta Spółki w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a. nazwę firmy składającej reklamację lub imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  b. adres email lub numer telefonu osoby kontaktowej w sprawie reklamacji,
  c. datę realizacji Usługi, której dotyczy reklamacja,
  d. opis reklamacji wraz z podaniem powodu reklamacji oraz treści żądania.
 5. Spółka udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od jej wpływu.
 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Spółka poda uzasadnienie odmowy uwzględnienia reklamacji.

§10
Siła wyższa

 1. Za siłę wyższą uważane będą wszelkie zdarzenia nie dające się przewidzieć w chwili zawierania Zamówienia, na które żadna ze stron nie ma wpływu, w szczególności wojna, zamieszki, powódź, pożar, huragan, nawałnica, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, udokumentowane przerwy w dostawach prądu – o ile uniemożliwiają danej stronie wykonanie zobowiązań ze Zamówienia.
 2. Strona nie mogąca należycie wykonać swoich zobowiązań na skutek działania siły wyższej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia tych okoliczności, zobowiązana jest powiadomić o tym drugą stronę. Niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje utratę prawa do powoływania się na siłę wyższą.
 3. W przypadku powołania się na siłę wyższą przez jedną ze stron drugiej stronie przysługuje prawo odstąpienia od danego Zamówienia.

§11
Poufność

 1. Strony Zamówienia zobowiązują się nie ujawniać bez pisemnej zgody drugiej strony treści Zamówienia oraz jakichkolwiek informacji handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych w związku z nim ujawnionych (dalej jako: „Informacje Poufne”) osobom trzecim. Strony Zamówienia zobowiązują się do podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności wyżej wymienionych informacji.
 2. Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych ulega wyłączeniu, jeżeli:
  a. obowiązujące przepisy prawa nakazują ujawnienie Informacji Poufnych, lecz wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami; lub
  b. Informacje Poufne są lub staną się jawne lub publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez działanie lub zaniechanie jednej ze Stron, jej przedstawicieli, pracowników lub osób za które odpowiada.
 3. Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu ogłoszenia i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Spółka ma prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym momencie.
 3. Bez uszczerbku dla skutków prawnych indywidualnie uzgodnionych postanowień umowy z Najemcą, niniejszy Regulamin stanowi jedyny wzorzec umowny znajdujący zastosowanie do zawieranych z Najemcami umów.
 4. Zawierając umowę ze Spółką Najemca zobowiązuje się nie stosować żadnych wzorców umownych innych niż treść niniejszego Regulaminu na co wyrażają niniejszym zgodę, a postanowienia wszelkich takich wzorców stosowanych przez Najemcę nie będą wiążące dla Spółki.
 5. Jeżeli Najemca doręczy Spółce inny wzorzec umowny przy jej zawieraniu lub w inny sposób zastosuje wzorzec umowny do relacji prawnej opisanej w Regulaminie – wzorzec Najemcy lub Wynajmującego uważa się za nieobowiązujący, a gdyby było to prawnie niemożliwe za drugorzędnie obowiązujący w stosunku do Regulaminu.
 6. Regulamin i umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia treści Regulaminu, wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu i realizacji umów zawartych na jego podstawie poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Spółki – zapis niniejszy nie znajduje zastosowania do podmiotów będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 9. W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień Regulaminu (niezależnie, czy wynikającej z nieważności postanowień niniejszego Regulaminu lub indywidualnie uzgodnionych), ich miejsce zajmują właściwe przepisy prawa, a pozostałe postanowienia zachowują ważność.
 10. Przeniesienie jakichkolwiek praw Najemcy wymaga pisemnej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W szczególności przelew wierzytelności Najemcy (w tym na podstawie umowy factoringu) wymaga pisemnej zgody Spółki pod rygorem nieważności.

§13
Korespondencja

 1. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane Spółce w związku z wykonywaniem Regulaminu lub umów zawartych na jego podstawie należy składać na następujące dane:

LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY S.A.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228715, NIP: 7122914578, REGON: 060005172.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *