wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Regulamin najmu sal szkoleniowych i powierzchni w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. „Auli” – należy przez to rozumieć aulę główną w siedzibie LPNT S.A., udostępnioną do wynajmu, zamieszczoną, chociażby tymczasowo, na Portalu przez LPNT S.A.
 2. „Czynszu najmu”– należy przez to rozumieć opłatę od wybranego przedmiotu najmu
  w określonym przez strony czasie wykorzystania przedmiotu najmu.
 3. „Najemcy”– należy przez to rozumieć podmiot, któremu wynajmujący oddał do używania powierzchnię lub salę na czas wskazany w zamówieniu.
 4. „Portalu”lub „Serwisie” – należy przez to rozumieć portal internetowy dostępny pod domeną pl.
 5. „Przestrzeni wystawienniczej”– należy przez to rozumieć otwartą powierzchnię, którą dysponuje LPNT S.A., udostępnioną do wynajmu, zamieszczoną, chociażby tymczasowo, na Portalu przez LPNT S.A.
 6. „Regulaminie”–należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 7. „Sali”lub „Salach”– należy przez to rozumieć zamknięte pomieszczenie którym dysponuje LPNT S.A. udostępnione do wynajmu, zamieszczone, chociażby tymczasowo, na Portalu przez LPNT S.A.
 8. Strefie START-UP należy przez to rozumieć miejsce udostępnione w celu prowadzenia działalności dla nowopowstałych przedsiębiorstw, udostępnione do wynajmu, zamieszczonej, chociażby tymczasowo, na Portalu przez LPNT S.A.
 9. „Usłudze”lub „Usługach” – należy przez to rozumieć usługi najmu powierzchni lub sal świadczone przez LPNT S.A. w ramach Portalu.
 10. „Użytkowniku”– należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, uzyskującą dostęp do Serwisu lpnt.pl i/lub korzystającą z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www.lpnt.pl.
 11. „Wynajmującym ”lub „LPNT S.A.” – należy przez to rozumieć Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228715, NIP: 7122914578, REGON: 060005172.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy najmu jest zobowiązanie Wynajmującego do oddania w najem na rzecz Najemcy przedmiotu najmu w postaci sal szkoleniowych lub powierzchni w szczególności auli, sali szkoleniowej, przestrzeni wystawienniczej lub strefy START-UP udostępnionych przez Wynajmującego i zobowiązania  zapłaty czynszu za wykorzystaną powierzchnię
w określonym czasie przez Najemcę.

§2
Zamówienia

 1. Zawarcie Umowy najmu sal szkoleniowych lub powierzchni odbywa się na podstawie złożonego przez Najemcę zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wynajmującego.
 2. Złożenie Zamówienia może być dokonane przez Najemcę za pośrednictwem:

a)Portalu;

b) drogą mailową na adresy Wynajmującego umieszczone w Portalu;

c) telefonicznie pod numer telefonu Wynajmującego wskazany w Portalu.

3. Każde zamówienie musi zawierać następujące elementy:

a) imię i nazwisko lub nazwę Najemcy;

b) telefon kontaktowy Najemcy;

c) datę najmu Sali;

d) czas trwania najmu ze wskazaniem konkretnych godzin;

e) wybór sal szkoleniowych/powierzchni;

f) dane Najemcy do faktury;

g) adres email.

3. Złożenie zamówienia przez Najemcę jest równoważne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją regulaminu, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.

4. Po realizacji zamówienia LPNT S.A. wystawia na dane Najemcy wskazane w zamówieniu fakturę jako podstawę do uiszczenia opłaty za usługę. Faktura jest wystawiana przez Wynajmującego  zgodnie z przepisami prawa i płatna jest w terminie w niej wskazanym.

§3
Usługi dodatkowe

 1. O ile specyfika wybranej sali szkoleniowej lub powierzchni na to pozwala Najemca może korzystać z usług dodatkowych związanych z najmem np. cateringu, usług tłumacza, systemów do głosowania, usług hostess, najmu dodatkowego wyposażenia. Najemca zleca wykonanie usług dodatkowych podmiotom zewnętrznym.
 2. Korzystanie przez Najemcę podczas wynajmowania sali z usług dodatkowych realizowanych we własnym zakresie lub zlecanych podmiotowi zewnętrznemu (np. cateringu lub serwisu kawowego) możliwe jest dopiero po poinformowaniu w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail: administaracja@lpnt.pl. Wynajmujący zastrzega możliwość nie wyrażenia zgody na realizację zgłoszonych przez Najemcę usług dodatkowych.
 3. W przypadku skorzystania przez Najemcę z własnych usług dodatkowych, w szczególności z własnego cateringu lub serwisu kawowego, bez uzyskania wcześniejszej zgody Wynajmujący ma prawo do naliczenia Najemcy kary umownej, w wysokości pełnej opłaty za najem za każdy dzień, w którym naruszenie nastąpiło.
 4. W przypadku chęci skorzystania przez Najemcę z usług dodatkowych oferowanych przez podmiot zewnętrzny, Najemca zobowiązany jest do przekazania LPNT S.A. (z uwagi na konieczność koordynacji prac w obiekcie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów BHP), danych kontaktowych podmiotu świadczącego takie usługi dodatkowe.

§4
Zakończenie współpracy z Najemcą

 1. Odstąpienie od umowy najmu zawartej na skutek zaakceptowania zamówienia, możliwe jest, bez podania przyczyny, przez Wynajmującego lub Najemcę nie później niż 4 dni robocze przed terminem rozpoczęcia najmu. Odstąpienie musi zostać zgłoszone przez Najemcę drogą mailową na adres e-mail: administracja@lpnt.pl wraz z podaniem numeru zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia przez Najemcę od zamówienia zgodnie z §4 ust. 1 Wynajmujący nie nalicza żadnych opłat za usługę, z której rezygnacja nastąpiła.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji, której termin najmu przypada na mniej niż 4 dni robocze po terminie akceptacji zamówienia – odstąpienie od zamówienia przez Najemcę lub Wynajmującego na podstawie §4 ust. 1 Regulaminu nie jest możliwe.
 4. Wynajmujący może odwołać realizację zamówienia, bez wcześniejszego uprzedzenia i ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszenia przez Najemcę, osoby którym Najemca zezwolił na korzystanie z sali lub osoby którymi Najemca się posługuje:

a) zasad niniejszego regulaminu, lub

b) zasad korzystania z danej sali/powierzchni ogłoszonych przez  Wynajmującego, lub

c) zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, lub

d) innych przepisów lub regulacji powszechnie obowiązujących, które wpływają na bezpieczeństwo osób lub mienia, lub

e) choćby jednego z zakazów określonych w §6 ust. 3 lub §6 ust. 6 lub §7 ust. 1 regulaminu.

§5
Opłaty za Najem

 1. Opłata za najem następuje na podstawie faktury wystawionej po realizacji usługi, zgodnie
  z cennikiem umieszczonym na stronie lpnt.pl.
 2. Opłata za najem naliczana jest zgodnie ze złożonym zamówieniem, z zastrzeżeniem ust.
  3 poniżej.
 3. Z zastrzeżeniem §6 ust. 1 i 2 regulaminu, w przypadku wykorzystania przez Najemcę sali dłużej niż wynika to z zamówienia LPNT S.A. uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę najmu zgodnie z cennikiem danej Sali wskazanymi na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 4. Za moment otrzymania zapłaty przez Wynajmującego uważa się moment zaksięgowania środków na koncie bankowym wskazanym na fakturze.
 5. Najemca przy złożeniu zamówienia ma prawo wyrazić zgodę na wystawianie przez Wynajmującego i otrzymanie faktury w formie elektronicznej zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 29 lipca 2011 r (Dz.U. 2022, poz. 931) na wskazany w zamówieniu adres mailowy.
 6. W przypadku przekroczenia przez Najemcę terminu płatności którejkolwiek z faktur, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia Najemcy odsetek ustawowych za opóźnienie.

§6
Zasady Najmu

 1. Sala lub inne wynajmowane pomieszczenie otwierana jest na 15 minut przed rozpoczęciem wskazanego najmu określonego w zamówieniu.
 2. Zwrot wynajętej przez Najemcę sali lub innego wynajmowanego pomieszczenia powinien nastąpić w ciągu 15 minut od zakończenia okresu najmu określonego w zamówieniu – pod rygorem określonym w §5 ust. 3 Regulaminu.
 3. Najemca nie ma prawa podnajmowania lub użyczania przedmiotu najmu osobom lub podmiotom trzecim bez pisemnej zgody LPNT S.A..
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy najmu sali/powierzchni, jeżeli charakter organizowanego wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Wynajmującego lub podmiotów z nimi współpracujących.
 5. LPNT S.A. zastrzega sobie prawo odmowy najmu sal/powierzchni firmom, instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym, które nie przestrzegały postanowień Regulaminu we wcześniejszych terminach.
 6. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych sal, w szczególności montaż, demontaż standów, punktów informacyjno-promocyjnych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia itp., mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu z  Wynajmującym.
 7. Na terenie sal/powierzchni obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 8. Klucze do sal wydawane są osobom wskazanym w trakcie składania zamówienia. Klucze muszą zostać zwrócone niezwłocznie po zakończeniu Najmu.

§7
Obowiązki Najemcy

Najemca jest zobowiązany w szczególności do:

 1. korzystania z sali/powierzchni zgodnie z jej przeznaczeniem;
 2. utrzymywania porządku i czystości w najmowanych salach/powierzchniach, jak również na terenie całego obiektu oraz wokół niego;
 3. przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i przeciwpożarowych;
 4. usunięcia wszystkich wniesionych do sali materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu najmu;
 5. zapewnienia sprzątnięcia sali/powierzchni po zakończeniu najmu;
 6. zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez osoby korzystające z sali/powierzchni podczas trwania okresu najmu;
 7. pozostawienia sali/powierzchni po zakończeniu najmu w takim stanie, w jakim została mu przekazana;
 8. dbania o elementy wyposażenia sali/powierzchni;
 9. niedokonywania zmian aranżacji sali/powierzchni bez wcześniejszej zgody Wynajmującego;
 10. niepodnajmowania, użyczania lub udostępniania sali/powierzchni podmiotom trzecim bez pisemnej zgody LPNT S.A.;
 11. nieorganizowania wydarzeń, których charakter jest sprzeczny z przepisami prawa;
 12. w przypadku organizacji cateringu we własnym zakresie – całkowite uprzątnięcie sali/powierzchni i wyniesienie śmieci.

§8
Odpowiedzialność

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w trakcie trwania okresu najmu bądź w związku z najmem, w szczególności odnosi się to do utraty, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, odzieży lub innych przedmiotów znajdujących się w sali lub w obiekcie, na którego terenie sala się znajduje.
 2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia opisanego w §8 ust. 1 regulaminu Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami wynikłymi z niewłaściwego działania Najemcy.
 3. Najemca odpowiada za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe wskazanych przez Najemcę jak za własne działania.
 4. Najemca ma prawo do ubezpieczenia osób i mienia podczas najmu na własny koszt i ryzyko
  – Wynajmujący nie zapewnia ubezpieczenia w tym zakresie.
 5. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 6. LPNT S.A, jako pośrednik, nie odpowiada za przygotowanie sal/powierzchni pod kątem epidemiologicznym w tym m.in. przygotowania płynów dezynfekujących, maseczek, rękawiczek itp.

 

§9
Reklamacje

 1. Najemcy przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane do Wynajmującego w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: aministracja@lpnt.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

a) nazwę firmy składającej reklamację lub imię i nazwisko osoby składającej reklamację;

b) adres email lub numer telefonu osoby kontaktowej w sprawie reklamacji;

c) datę realizacji Usługi, której dotyczy reklamacja;

d) opis reklamacji wraz z podaniem powodu reklamacji oraz treści żądania.

4. LPNT S.A. udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację w ciągu czternastu dni od jej wpływu.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji, LPNT S.A. poda uzasadnienie odmowy uwzględnienia reklamacji.

§10
Poufność

 1. Strony umowy zobowiązują się nie ujawniać bez pisemnej zgody drugiej strony treści zamówienia, umowy oraz jakichkolwiek informacji handlowych, technicznych, organizacyjnych, operacyjnych w związku z nim ujawnionych (dalej jako: „Informacje Poufne”) osobom trzecim. Strony umowy zobowiązują się do podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności wyżej wymienionych informacji.
 2. Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych ulega wyłączeniu, jeżeli:

a) obowiązujące przepisy prawa nakazują ujawnienie Informacji Poufnych, lecz wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami, lub

b) Informacje Poufne są lub staną się jawne lub publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez działanie lub zaniechanie jednej ze Stron, jej przedstawicieli, pracowników lub osób za które odpowiada.

3. Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od momentu ogłoszenia i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. LPNT S.A. ma prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie.
 3. Bez uszczerbku dla skutków prawnych indywidualnie uzgodnionych postanowień umowy z Najemcą, niniejszy regulamin stanowi jedyny wzorzec umowny znajdujący zastosowanie do zawieranych z Najemcami umów.
 4. Regulamin i umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia treści regulaminu, wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie spory wynikłe na tle regulaminu i realizacji umów zawartych na jego podstawie poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby LPNT S.A.
  – zapis niniejszy nie znajduje zastosowania do podmiotów będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

 

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *