Generic filters
Search in excerpt
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Zamówienia publiczne

Zamówieniem publicznym, zgodnie z art. 7 pkt 32) ustawy Prawo zamówień publicznych jest to odpłatna umowa zawierana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez Zamawiającego od wybranego Wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. jest zobowiązane do stosowania przepisów w zakresie zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że „osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, jednostki sektora finansów publicznych lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: finansują je w ponad 50% lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego”.

Środkami publicznymi są środki w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym środki pochodzące z różnych źródeł finansowania, którymi dysponuje jednostka bez względu na źródło ich pochodzenia, w przypadku, jeżeli mają one status pochodzą ze źródeł publicznych.

Metryka dokumentu