OGŁASZAMY REKRUTACJĘ!

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie oraz do składania swoich zgłoszeń rekrutacyjnych.

Poniżej publikujemy aktualną listę załączników – regulaminów i wzorów wszystkich niezbędnych dokumentów, a także dokumentację pomocniczą.

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OGŁOSZENIEM ORAZ ZAKTUALIZOWANĄ DOKUMENTACJĄ. INFORMUJEMY, ŻE ZAKTUALIZOWANA DOKUMENTACJA JEST OBOWIAZUJĄCA.

UWAGA!!!

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA NIEPOPRAWNYM DRUKU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTANIE ODRZUCONY.

 

Dokumenty rekrutacyjne będziemy przyjmować:

od dnia 11 maja 2021r. (wtorek) w godzinach 10.00 - 14.00.

Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej okoliczności oraz obostrzenia, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich,  zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu z pominięciem kontaktu bezpośredniego, za pośrednictwem kuriera lub poczty. Dokumenty przesłane za pośrednictwem kuriera lub poczty będą przyjmowane w godzinach 10.00 – 16.00. Dodatkowo, w przypadku osób niepełnosprawnych możliwe jest przesłanie w godzinach od 10.00 do 16.00 dokumentów rekrutacyjnych na adres parkrozwoju@lpnt.pl, a następnie dostarczenie oryginałów dokumentów w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych. Dla osób zarażonych wirusem Covid-19 i przebywających na kwarantannie, możliwe jest przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres parkrozwoju@lpnt.pl, w godzinach od 10.00 do 16.00, dołączając do wiadomości e-mail obowiązkowo dokument poświadczający status osoby chorej lub przebywającej na kwarantannie, a następnie dostarczenie oryginałów dokumentów w ciągu dwóch dni roboczych po zakończeniu kwarantanny.  

Dokumenty należy przesyłać na adres: 

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.,

ul. B. Dobrzańskiego 3,

20-262 Lublin (z dopiskiem LPRP),

 

pamiętając, że decydująca jest data i godzina wpływu do LPNT

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego). 

Jeśli zdecydują się Państwo na osobiste dostarczenie dokumentów do punktu rekrutacyjnego, prosimy o umieszczenie całości dokumentów w jednej przezroczystej koszulce.

Informujemy także, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Projektów LPNT S.A. (tel. 506 971 270).

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu 100 złożonych formularzy, pierwszy nabór w ramach rekrutacji zostanie wstępnie zawieszony, o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone. Nie odsyłamy takich dokumentów.

Poniżej publikujemy listę AKTUALNYCH dokumentów projektu, którymi należy się posługiwać przy kompletowaniu swojego zgłoszenia. Składanie dokumentów niezgodnych z poniższymi wzorami skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

WAŻNA INFORMACJA

JAKO KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ:

1. Prawidłowo wypełniony i czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny, zgodny z Załącznikiem nr 2;

2. Odpowiednie zaświadczenie/zaświadczenia nie starsze niż 30 dni określające status Kandydatka/ Kandydatki na rynku pracy (zaświadczenia np. z urzędu pracy, ZUS, inne – szczegółowe informacje zawiera Regulamin rekrutacji).

3. Wypełnione i czytelnie podpisane dodatkowe oświadczenia zgodne z

1. Załącznikiem nr 2.2 Oświadczenie Kandydata o spełnieniu kryteriów premiujących 

2. Załącznikiem  nr 2.3 Oświadczenie Kandydata – RODO.

Przygotowując dokumenty rekrutacyjne, warto posiłkować się checklistą, którą dla Państwa przygotowaliśmy (link poniżej).

DODATKOWE INFORMACJE

Publikujemy także dodatkowe informacje, pomocne przy przygotowaniu dokumentów, odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania.

Kto jest uprawniony do udziału w projekcie?

Kto jest wykluczony ze wsparcia w ramach projektu?

Checklista dla Kandydata do projektu – przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

 

AKTUALNE DOKUMENTY PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Załącznik nr 1 Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2.1 Obszary rewitalizacji na terenie Miasta Lublin

Załącznik nr 2.2 Oświadczenie Kandydata o spełnieniu kryteriów premiujących

Załącznik nr 2.3 Oświadczenie Kandydata – RODO

Załącznik nr 3: Karta oceny formularza dot. I i II etapu rekrutacji

Załącznik nr 4: Formularz odwołania uczestnika od oceny formularza rekrutacyjnego

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO

Załącznik nr 5: Wzór biznesplanu

Załącznik nr 5.1: Wzór wniosku o wsparcie finansowe

Załącznik nr 5.2: Wzór wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 5.3: Wzór odwołania od oceny biznesplanu

Załącznik nr 6: Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 6.1: Rekomendacja Koordynatora Projektu/Asystenta/Doradcy/Trenera

Załącznik nr 6.2: Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 7: Wymagania dot. oceny biznesplanu

Załącznik nr 8: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 9: Wzór umowy o udzieleniu wsparcia

Załącznik nr 10: Wzór umowy szkoleniowo - doradczej

Załącznik nr 11: Wzór oświadczenia Beneficjenta dot. RODO

Załącznik nr 12: Katalog wydatków w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Załącznik nr 13: Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

 

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych oraz do udziału w projekcie Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Aby otrzymać materiały elektroniczne z możliwością powiększenia lub  odwróconego kontrastu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem projektu. 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba