Twój pomysł nasze wyzwanie

LPNT stwarza atmosferę i daje narzędzia do szybkiego rozwoju innowacyjnego biznesu.

Najnowszy projekt

Tytuł zastępczy

LPNT partnerem TEDx Lublin!

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny został partnerem tegorocznego TEDxLublin! Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 19 listopada 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Start - godz. 11.30 (rejestracja od 10.00).

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze stoisko! Niedługo zdradzimy Wam na jego temat więcej, ale póki co możecie się spodziewać, że będzie kreatywnie :).

Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest hasło BIG BANG!

Wielki Wybuch (Big Bang) – „moment gdy z bardzo gęstej i gorącej osobliwości początkowej wyłonił się Wszechświat (przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania)”.

Moment, w którym wiele różnych elementów połączyło się ze sobą tworząc coś zupełnie nowego. Nową energię i jakość.

Co stanie się gdy w podobny sposób połączymy ze sobą różne, często skrajnie odległe, idee i pomysły? Co może się wydarzyć, gdy połączymy różne energie, osoby i spojrzenia na świat? Jaka nowa jakość może wyłonić się w efekcie zderzenia się ze sobą wielu różnych idei?

To właśnie sprawdzimy podczas TEDxLublin2016: BIG BANG!

 

zobacz szczegóły

Aktualności

02.12.2016

Spotkanie z Karakterem. Radosław Gajda.

Zapraszamy na kolejne Spotkanie z Karakterem. Tym razem gościem będzie Radosław Gajda, architekt, który jest błyskotliwym propagatorem wiedzy o urbanistyce, sztuce i architekturze właśnie. 

Prowadzi on kanał na YouTube „Architecture is a good idea” (https://www.youtube.com/user/rgajda).
Spotkanie odbywa się w ramach Spotkań z Karakterem a pretekstem do rozmowy będzie książka Wade Grahama. Miasta Wyśnione. 
Oczywiście wydana przez Karakter.

Spotkanie odbędzie w najbliższą środę, 7 grudnia, o godzinie 17:00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Dobrzańskiego 3, w Sali Południowej.

 
Wstęp, oczywiście, bezpłatny.
 

02.12.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/12/2016 Z DN. 02.12.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/12/2016 Z DN. 02.12.2016 na usługi doradcze w zakresie pełnienia funkcji Opiekuna Startup dla podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT. Znak sprawy: 31/12/2016.

10.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/11/2016 Z DN. 10.11.2016

Doradztwo w projekcie „CreateLublin!”

08.11.2016

Zaproszenie na For Food. Opakowania-food design-marka.

Targi Lublin S.A. oraz Lubelski Instytut Designu\LPNT S.A. zapraszają na konferencję For Food. Opakowania - food design - marka.

 • 22-23 listopada 2016,
 • ul. Dworcowa 11,
 • Sala konferencyjna hala C.

Pobierz program.

Zapraszamy!

03.11.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT...

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie: art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.330 ze zm.) zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

1) Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie opinii wraz z uzupełniającym raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe podmiotu jest zgodne z przepisami prawa i stosowanymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości, czy rzetelnie, jasno przedstawia informacje finansowe istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzania księgi rachunkowe są prawidłowo prowadzone.

Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia opinii i raportów z badania sprawozdania finansowego: 27 kwietnia 2017 r.

2) Zainteresowane podmioty  proszone  są  o  złożenie  lub przesłanie  ofert  w terminie do dnia 15 listopada 2016 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”. Miejsce składania ofert: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3, pok. 5D008, 20-262 Lublin.

3) Warunki badania sprawozdania finansowego:

a)    badaniu podlegać będą: sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i dokumenty źródłowe w zakresie zapewniającym biegłemu rewidentowi obiektywną ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Spółki.

b)    badanie sprawozdania zostanie przeprowadzenie zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z  2013 r. poz. 330 ze zm.) i ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649 ze zm.);

c)     pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez biegłego rewidenta.

Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym:

 • nazwę firmy i siedzibę Oferenta,
 • formę prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
 • wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
 • wykaz zatrudnionych biegłych rewidentów,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie;

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2009 r. Nr 77 poz. 649 ze zmianami);

3) Opis dotychczasowego doświadczenia oferenta w audycie sprawozdań finansowych oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których oferent przeprowadził badania sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat;

4) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

5) Cenę jednostkową brutto i netto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego;

6) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

7) Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta;

8) Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.

O wynikach wyboru LPNT S.A. poinformuje pisemnie tylko tego Oferenta, którego oferta została wybrana.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. LPNT S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

02.11.2016

Akademia Młodego Inżyniera - odwołanie zajęć 2-3.11.2016 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 2 i 3 listopada 2016 r. jesteśmy zmuszeni odwołać zajęcia w ramach Akademii Młodego Inżyniera z powodu choroby mgr Agnieszki Kowalskiej. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym wspólnie z rodzicami terminie.

Przepraszamy za kłopot.

02.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2016 Z DN. 02.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2016 Z DN. 02.11.2016

Świadczenie usług cateringowych podczas trzech spotkań networkingowych odbywających się w ramach zadania publicznego „Przeprowadzenie programu preinkubacyjnego dla starupów z terenu Miasta Lublin – Create Lublin!” 

28.10.2016

Zmiana regulaminu - PS Connect

Szanowni Państwo, informujemy, że uległ zmianie regulamin dotyczący realizacji projektu Platformy Startowej Connect.

Uaktualniony regulamin mogą już Państwo znaleźć na naszej stronie.

Budynek LPNT

Image static
B

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetonowej, szkieletowej, monolitycznej, z zewnętrznymi ścianami wykonanymi jako warstwowe z betonu architektonicznego z przeszkleniami z fasad aluminiowo-szklanych oraz doświetleniami traktów wewnętrznych poprzez atria - ogrody wewnętrzne, świetliki dachowe i szczeliny w stropach.

Image static

Rekomendacja

Profesjonalizm i pełne oddanie realizowanym przedsięwzięciom jest tym, co wyróżnia zespół LPNT.
Piotr Pietrzak
 • Piotr Pietrzak
 • IBM

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba