wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Polityka cookies i prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych będących Użytkownikami serwisu internetowego www.lpnt.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych serwisu internetowego www.lpnt.pl (dalej Administrator), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest:

LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228715, NIP: 7122914578, REGON: 060005172.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. przetwarza dane osobowe osób fizycznych zgodnie z polityką prywatności. Pełna treść polityki prywatności dostępna jest TUTAJ.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. powołał inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem iod@lpnt.pl

Informujemy, że podanie jakichkolwiek danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

W jakich celach, przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane za pośrednictwem www.lpnt.pl oraz komu je udostępniamy?

Dane osobowe, a więc dane podane przez Państwa w związku z korzystaniem z naszych usług, będziemy:

 1. przechowywać na serwerze naszym i/lub serwerze zewnętrznym, jeśli będzie to konieczne;
 2. udostępniać Państwu podczas korzystania z naszego serwisu internetowego;
 3. wykorzystywać do profilowania (o profilowaniu piszemy w dalszej części informacji);
 4. używać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy- jeśli jakakolwiek umowa zostanie zawarta, na potrzeby współpracy objętej umową;
 5. wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania Państwu naszych informacji handlowych (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia) – przesyłanie takich informacji drogą elektroniczną jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (dotyczy także osób które nie ukończyły 18 roku życia);
 6. wykorzystywać do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 7. przechowywać w dokumentacji (elektronicznej lub papierowej) wykonania umów, rachunkowej i podatkowej;
 8. przekazywać następującym podmiotom: naszym podwykonawcom, firmom świadczącym dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i innym wspomagającym naszą działalność, jeśli przekazanie będzie konieczne do prawidłowego wykonania usługi/umowy;
 9. wykorzystywać do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas;
 10. wykorzystywać do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzedaży towarów i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych.

Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. rozliczanie się z kontrahentami, obowiązki podatkowe), prowadzenia przez nas działań marketingowych i statystycznych, co leży w naszym interesie gospodarczym, a także obrony naszych praw wynikających z zawartej z Państwem umowy.

Powyższe dane zostaną przez nas usunięte z upływem 3 miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły.

Państwa dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł

Możemy również pozyskiwać Państwa dane z ogólnie dostępnych rejestrów, ewidencji itp. w celach opisanych powyżej (zawarcie/wykonanie umowy, wykonanie ustawowych obowiązków rozliczeniowych/archiwalnych, dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed Państwa roszczeniami lub roszczeniami osób trzecich, marketing, prowadzenie z Państwem korespondencji). Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż do realizacji przez nas zawartej z Państwem umowy, wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. obowiązki podatkowe), a także obrony naszych praw wynikających z zawartej z Państwem umowy oraz w celach tworzenia statystyk i analiz, co leży w naszym interesie gospodarczym.

Dane, w tym dane osobowe, pobierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne

System informatyczny, z którego korzysta serwis internetowy www.lpnt.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystacie łącząc się z www.lpnt.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na www.lpnt.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.lpnt.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do poprawy jakości i efektywności naszej działalności.

Cookies

Serwis internetowy www.lpnt.pl wykorzystuje cookies do:

  1.  zapamiętania preferencji wyświetlania;
  2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w naszym serwisie internetowym chcieliby je Państwo skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez www.lpnt.pl Państwa danych osobowych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych;
 2. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 3. dostępu do danych (między innymi: informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz otrzymania kopii danych;
 4. przeniesienia danych do innego administratora danych;
 5. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności opisanych w art. 17 ust. 1 lit. od a do f RODO z wyjątkami opisanymi w art. 17 ust. 3 RODO.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek drogą elektroniczną pod adresem: biuro@lpnt.pl lub w dowolny inny sposób.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

W przypadku, gdy będziemy prosić o Państwa zgodę na przetwarzanie wskażemy też najprostszy sposób jej cofnięcia.

Skarga

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy LUBELSKIEGO PARKU NAUKOWO -TECHNOLOGICZNEGO S.A., którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

Systemy informatyczne serwisu internetowego www.lpnt.pl spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z naszą oceną ryzyka z wykorzystaniem treści wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa partnerów

Lpnt.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w serwisie internetowym linki. Jednak nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów, do których linki znajdują się w naszym serwisie w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe do przetwarzania.

Powierzanie przetwarzania

Zapewniamy, że w zawartych przez nas umowach zobowiązujemy wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych w naszym imieniu (np. biuro księgowe), do przestrzegania reguł i standardów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana polityki prywatności administratora danych

LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY S.A. zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY S.A. powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji w serwisie internetowym.

Kontakt

Lpnt.pl kontaktuje się z Państwem korzystając z podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail). W szczególnych sytuacjach skorzystamy z podanego przez Państwa numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu (+48) 815346100 lub drogą elektroniczną biuro@lpnt.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY S.A.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

miejscowość i data 01 lutego 2023r.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *