14.09.2017

Nabór do realizacji zadań w ramach projektu „Drabina Kompetencji"

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi naborami do realizacji zadań w ramach projektu „Drabina Kompetencji – integracja kluczem do rozwoju młodych naukowców” realizowanego w ramach zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdują się w poniższych załącznikach.

08.09.2017

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 (dalej zwany LPNT), na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146  ze zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach IV Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-012/17.”

17.08.2017

„Drabina Kompetencji – integracja kluczem do rozwoju młodych naukowców”

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi naborami do realizacji zadań w ramach projektu „Drabina Kompetencji – integracja kluczem do rozwoju młodych naukowców”.

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdują się w poniższych załącznikach.

11.08.2017

Polsko-Ukraińska wymiana doświadczeń

W dniach 11-12 sierpnia w Lublinie zorganizowana zostanie wizyta studyjna pod hasłem: „Technologie innowacyjne w oświacie: doświadczenie Unii Europejskiej oraz wdrożenie do procesu przygotowania filologów i pracowników medycznych".

W wizycie mogą uczestniczyć współpracownicy naukowo-dydaktyczni z wyższych zakładów naukowych, współpracownicy naukowi z jednostek naukowych, osoby przygotowujące się do habilitacji, doktoranci, osoby przygotowujące się do uzyskania stopnia naukowego oraz studenci, którzy mają lub przygotowują się do uzyskania wykształcenia filologicznego lub medycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba