14.08.2019

OGŁOSZENIE NR 2/08/2019 O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PARTNERÓW

Postępowanie na wybór Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 2.9 Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium), konkurs nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-003/19

09.07.2019

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Szanowni Państwo,
 
niniejszym, Lubelski park Naukowo-Technologiczny SA, ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod roboczą nazwą „Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia Multimedialnego Centrum Nauki".
 
Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
określenia warunków umowy, ewentualnie doradztwo w ww. zakresie.
 
Przedmiotem dialogu są zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej - zachęcamy do zapoznania się z załącznikami i udziale w Dialogu!

02.07.2019

Konkurs dla przedsiębiorstw - Greennovations.

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację o ogłoszonym konkursie pn.: Greennovations - w ramach porozumienia dla ekoinnowacji. Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska stosowanych na terenie województwa lubelskiego. Nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa, które opracowały lub wdrożyły innowacyjny produkt, usługę lub proces, ukierunkowany na oszczędność energii, surowców, wody, redukcję odpadów, redukcję hałasu, czy redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty niezbędne do udziału w konkursie znajdą Państwo pod adresem: http://www.wfos.lublin.pl/konkurs-dla-przedsiebiorstw-greennovations.html

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.

12.06.2019

Konkurs w ramach działania 3.9 RPO WL

Szanowni Państwo 
 
Na prośbę Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przekazujemy informację o ogłoszonym konkursie w ramach działania 3.9 RPO WL Udział w targach i misjach. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Szczegóły w załączeniu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się informacjami o konkursie.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba