wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

O PROJEKCIE

Projekt: „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie podstaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy 50 uczestnikom projektu oraz udzieleniu 45 bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego w początkowych 12 miesiącach jej działalności.

LPNT - Lubelski Park Wspierania Przedsiąbiorczości

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku od 30 roku życia zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Zaplanowane w projektach kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:

 1. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 2. kobiety,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach

Formy wsparcia:

Uczestnicy Projektu otrzymają:

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 27 000,00 zł);
 • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania (do 2100 zł/mc).

LPNT - logotypy

Termin realizacji  
31 - 10 - 2023
2 817 437,99 zł
UCZESTNICY

KTO JEST UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?
PODSTAWOWE KRYTERIA UDZIAŁU,
KTÓRE ŁĄCZNIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU:

 1. Zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego,
 2. Wiek: 30 lat i więcej,
 3. Odpowiedni status na rynku pracy, to jest:
 • pozostawanie bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) –

Główna grupa docelowa – 45 osób,

lub

 • zatrudnienie wyłącznie na umowach krótkoterminowych*, w ramach umów cywilnoprawnych, jeśli miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu lub status osoby ubogiej pracującej – Grupa licząca do 5 osób w ramach projektu.
*Umowa krótkoterminowa umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
*Osoba uboga pracująca osoba, której zarobki nie przekraczają 120% płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
DODATKOWE NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

Co najmniej 60% wszystkich Uczestników/czek projektu będą to osoby bezrobotne, bierne
zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Max. 10 % Uczestników/czek projektu (5 osób) mogą stanowić osoby zatrudnione.

Na ETAPIE REKRUTACJI MOŻNA OTRZYMAĆ PUNKTY DODATKOWE (PREMIUJĄCE)

 • 1 PUNKT dla Kandydata/Kandydatki, który utworzy w ramach działalności w okresie 12 miesięcy od jej zarejestrowania dodatkowe miejsce pracy ( min. 10 osób), w tym miejsce pracy w ramach białej lub srebrnej lub zielonej gospodarki (min. 3 osoby);
 • 4 PUNKTY dla Kandydata/Kandydatki, który utworzy przedsiębiorstwo społeczne. Ponadto, projekt zakłada, że minimum 2 osoby spośród Uczestników/Uczestniczek projektu będą zamieszkiwać na terenach rewitalizacji Miasta Lublin.
REKRUTACJA

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

Dokumenty rekrutacyjne będziemy przyjmować: od dnia 4 lutego 2021r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.00.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu 80 złożonych formularzy, pierwszy nabór w ramach rekrutacji zostanie wstępnie zawieszony, o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone.

WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST:

 • spełnienie wymogów formalnych.
 • zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości ” oraz złożenie kompletu dokumentów – formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie;
 • pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną

Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów dodatkowych przez kandydata/tkę ( jeśli dotyczy)

PROCES REKRUTACYJNY SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z:

Etap rekrutacji: składa się z dwóch faz.

Pierwsza faza rekrutacji wiąże się z oceną formalną formularzy rekrutacyjnych (weryfikowana jest ich Poprawność oraz sprawdzane są dokumenty potwierdzające status kandydata.) Następnie dokumenty podlegają ocenie merytorycznej prowadzonej przez ekspertów biznesowych.

Druga faza rekrutacji wiąże się z weryfikacją predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i Prowadzenia działalności oraz określeniem właściwej ścieżki szkoleniowo – doradczej dla kandydata do projektu.

Etap szkoleniowo – doradczy: uczestnik projektu odbywa najpierw szkolenie grupowe „abc Przedsiębiorczości”, a następnie uczestniczy w spotkaniach z doradcą indywidualnym. Liczba godzin każdego rodzaju wsparcia uzależniona jest od ścieżki, która została wskazana przez doradcę Zawodowego.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie numerów identyfikacyjnych nadanych przez Beneficjenta każdemu kandydatowi/kandydatce.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji pisemnie (pocztą tradycyjną lub e-mail).
Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w zakładce: DO POBRANIA

KONTAKT
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A.

tel. 506 971 270
e-mail: parkwspierania@lpnt.pl

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *