wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości

O PROJEKCIE

Projekt: „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Głównym celem projektu ,,Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości’’ jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez utworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego oraz udzieleniu 55 bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

LPNT - Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:

 1. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 2. kobiety,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach

Formy wsparcia:

Uczestnicy Projektu otrzymają:

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 27 000,00 zł brutto);
 • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania (do 2100 zł/mc brutto).

Termin realizacji: 01.08.2019 – 31.08.2022.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 438 255,51 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 3 266 342,73 zł

LPNT - logotypy

Termin realizacji  
31 - 08 - 2023
3 438 255,51 zł
UCZESTNICY

KTO JEST UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?
PODSTAWOWE KRYTERIA UDZIAŁU,
KTÓRE ŁĄCZNIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego,
 2. Wiek: 30 lat i więcej,
 3. Odpowiedni status na rynku pracy, to jest:
 • pozostawanie bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) –

Główna grupa docelowa – min. 54 osoby,

lub

 • zatrudnienie wyłącznie na umowach krótkoterminowych*, w ramach umów cywilnoprawnych, jeśli miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego
  wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu lub status osoby ubogiej pracującej –

Grupa licząca do 6 osób w ramach projektu.

*Umowa krótkoterminowa umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
*Osoba uboga pracująca osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
DODATKOWE NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

 • Co najmniej 60% wszystkich Uczestników/czek projektu będą to osoby bezrobotne, bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

 • Max 10 % Uczestników/czek projektu (6 osób) mogą stanowić osoby zatrudnione.

NA ETAPIE REKRUTACJI MOŻNA OTRZYMAĆ
PUNKTY DODATKOWE (PREMIUJĄCE)

 • 1 PUNKT dla Kandydata/Kandydatki, który utworzy w ramach działalności w okresie 12 miesięcy od jej zarejestrowania dodatkowe miejsce pracy (min. 10 osób), w tym miejsce pracy w ramach białej lub srebrnej lub zielonej gospodarki (min. 3 osoby);
 • 3 PUNKTY dla Kandydata/Kandydatki, który utworzy przedsiębiorstwo społeczne.

Ponadto, projekt zakłada, że minimum 2 osoby spośród Uczestników/Uczestniczek projektu będą zamieszkiwać na terenach rewitalizacji Miasta Lublin.

REKRUTACJA

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dokumenty rekrutacyjne będziemy przyjmować od dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) w godzinach 10:00-12:00.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu 100 złożonych formularzy, pierwszy nabór w ramach rekrutacji zostanie wstępnie zawieszony, o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone. Nie odsyłamy takich dokumentów.

WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST:

 • spełnienie wymogów formalnych.
 • zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości ” oraz złożenie kompletu dokumentów – formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie;
 • pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną

Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów dodatkowych przez kandydata/tkę (jeśli dotyczy)

PROCES REKRUTACYJNY SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z:

Etap rekrutacji: składa się z dwóch faz.

Pierwsza faza rekrutacji wiąże się z oceną formalną formularzy rekrutacyjnych (weryfikowana jest ich Poprawność oraz sprawdzane są dokumenty potwierdzające status kandydata.) Następnie dokumenty podlegają ocenie merytorycznej prowadzonej przez ekspertów biznesowych.

Druga faza rekrutacji wiąże się z weryfikacją predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i Prowadzenia działalności oraz określeniem właściwej ścieżki szkoleniowo – doradczej dla kandydata do projektu.

Etap szkoleniowo – doradczy: uczestnik projektu odbywa najpierw szkolenie grupowe „abc Przedsiębiorczości”, a następnie uczestniczy w spotkaniach z doradcą indywidualnym. Liczba godzin Każdego rodzaju wsparcia uzależniona jest od ścieżki, która została wskazana przez doradcę Zawodowego.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie numerów identyfikacyjnych nadanych przez Beneficjenta każdemu kandydatowi/kandydatce.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji pisemnie (pocztą tradycyjną lub e-mail).
Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne
w zakładce: DO POBRANIA

KONTAKT
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A.

tel. 506 971 270
e-mail: parkrozwoju@lpnt.pl

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *