wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

O PROJEKCIE

 

Projekt: „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców” realizowany jest 2w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Głównym celem projektu „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców” jest wzrost aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w regionie oraz rozwiniecie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 uczestnikom projektu oraz udzielenie 55 bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego na terenie województwa lubelskiego do 31.08.2023r.

LPNT - LPNP

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych w wieku od 30 roku życia zamieszkujących obszar województwa lubelskiego.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, osób ubogo pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:

 • osoby starsze tj.: w wieku 50 lat więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19.

Formy wsparcia:

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł;
 • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności przez max. 12 miesięcy do 2 800,00 zł/mc

 

Termin realizacji: 01-01-2022 – 31-08-2023

Całkowita wartość projektu wynosi 3 787 814,80 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3 598 424,04 zł.

LPNT - logotypy

Termin realizacji  
31 - 08 - 2023
3 787 814,80 zł
UCZESTNICY

KTO JEST UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?
PODSTAWOWE KRYTERIA UDZIAŁU, KTÓRE ŁĄCZNIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego,
 2. Wiek: 30 lat i więcej,
 3. Odpowiedni status na rynku pracy, to jest:
 • pozostawanie bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) – Główna grupa docelowa – 55 osób,

lub

 • zatrudnienie wyłącznie na umowach krótkoterminowych*, w ramach umów
  cywilnoprawnych, jeśli miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego
  wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu lub status osoby
  ubogiej pracującej – Grupa licząca do 5 osób w ramach projektu.
*Umowa krótkoterminowa umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
*Osoba uboga pracująca osoba, której zarobki nie przekraczają 120% płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
DODATKOWE NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

Co najmniej 60% wszystkich Uczestników/czek projektu będą to osoby bezrobotne, bierne
zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Max. 10 % Uczestników/czek projektu (5 osób) mogą stanowić osoby zatrudnione.
NA ETAPIE REKRUTACJI MOŻNA OTRZYMAĆ
PUNKTY DODATKOWE (PREMIUJĄCE)

 • kobiety +1pkt.
 • osoby z niepełnosprawnościami +1pkt.
 • osoby długotrwale bezrobotne +1pkt.
 • osoby 50+, +1pkt.
 • osoby o niskich kwalifikacjach +1pkt.
 • osoby deklarujące utworzenie dodatkowego miejsca pracy +1pkt.
 • osoby, które utraciły pracę w wyniku Covid-19 +2pkt.

Szczegółowy opis struktury grupy docelowej zawarty jest w Regulaminie rekrutacji.

REKRUTACJA

Wydłużenie rekrutacji do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Informujemy, że: nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców zostaje
wydłużony do dnia 13.05.2022r. do godziny 16.00

Rekrutacja do projektu będzie trwać w dniach 05.04 – 26.04.2022r. w godzinach 8:00 – 16:00, w punkcie rekrutacyjnym przy Biurze Projektu, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, a także droga pocztową.

WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST:

 • spełnienie wymogów formalnych.
 • zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lubelski
  Park Nowych Przedsiębiorców ” oraz złożenie kompletu dokumentów – formularza
  rekrutacyjnego wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie;
 • pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną

Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów dodatkowych przez kandydata/tkę ( jeśli dotyczy)

PROCES REKRUTACYJNY SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z:

 • oceny formalnej, która uwzględni sprawdzenie poprawności i kompletności formularzy
  rekrutacyjnych wraz z załącznikami oraz weryfikacji przynależności do grupy docelowej
  projektu
 • oceny merytorycznej, w wyniku której kandydat/tka może otrzymać maksymalnie 50
  punktów. Aby uzyskać weryfikację pozytywną formularza rekrutacyjnego powinien spełnić
  wymóg otrzymania minimum 30 punktów, czyli 60% ogólnej możliwej do zdobycia liczby
  punktów , w tym min 8 punktów za opis pomysłu biznesowego
 • rozmowy z doradcą zawodowym mającą na celu weryfikację predyspozycji kandydata/tki
  (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i
  prowadzenia działalności gospodarczej , ocena rozmowy dokonywana będzie przez Doradcę
  zawodowego pod kątem następujących kryteriów:

  1. predyspozycje osobowościowe do założenia i prowadzenia własnej działalności
   gospodarczej ( 0-7 pkt)
  2. poziom motywacji ( 0-5 pkt)
  3. poziom przedsiębiorczości ( 0-5 pkt)

Listy zakwalifikowanych do projektu uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie numerów identyfikacyjnych nadanych przez Beneficjenta każdemu kandydatowi/kandydatce.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji pisemnie (pocztą tradycyjną lub e-mail).
Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w zakładce: DO POBRANIA

KONTAKT
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A.

tel. 780 117 830
e-mail: parkprzedsiebiorcow@lpnt.pl
FAQ
Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

Dokładne terminy rekrutacji do projektu podane zostaną na stronie internetowej www.lpnt.pl. Zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej, informacja o rozpoczęciu rekrutacji opublikowana zostanie na stronie internetowej na co najmniej 10 dni roboczych przed uruchomieniem procesu rekrutacji.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenach województwa lubelskiego, które pozostają bez pracy i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W praktyce, w projekcie mogą wziąć udział przede wszystkim osoby bezrobotne (zarejestrowane i nie zarejestrowane w urzędzie pracy) i bierne zawodowo, a także osoby pracujące (wyłącznie tzw. „ubogie pracujące” lub osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącach poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. Kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do projektu, nie może prowadzić działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Jak długo będzie trwała rekrutacja?

Rekrutacja będzie trwała do momentu zrekrutowania grupy docelowej zgodnie ze wskaźnikami dla projektu.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 180
w projekcie. W przypadku nie osiągnięcia wskaźników właściwych dla projektu, nabór formularzy rekrutacyjnych będzie wznowiony. O zawieszeniu naboru decyzję podejmować będzie koordynator projektu.

Czy na etapie rekrutacji będzie można otrzymać dodatkowe punkty?

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji związane ze statutem na rynku pracy otrzymają osoby:

 • kobiety +1pkt.
 • osoby z niepełnosprawnościami +1pkt.
 • osoby długotrwale bezrobotne +1pkt.
 • osoby 50+, +1pkt.
 • osoby o niskich kwalifikacjach +1pkt.
 • osoby deklarujące utworzenie dodatkowego miejsca pracy +1pkt.
 • osoby, które utraciły pracę w wyniku Covid-19 +2pkt.

Szczegóły dotyczące punktów i warunków ich przyznawania znajdują się w Regulaminie rekrutacji .

Jaka jest kwota bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego?

Bezzwrotna dotacja wypłacana jest jednorazowo. Zgodnie z limitem przyjętym w budżecie wniosku, kwota wyniesie 23 050,00 zł.

Wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach max. przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie nie większej niż 2 800,00 zł. Wypłata pierwszej raty nastąpi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej i podpisaniu umowy przez Uczestnika projektu z Wnioskodawcą, natomiast każda kolejna po rozliczeniu i udokumentowaniu przez Uczestnika projektu opłacenia składek ZUS.

Jak wygląda ścieżka udziału w projekcie?

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 3 etapach:

ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych;

Nabór Uczestników do projektu będzie trwał minimum 14 dni. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów. W sytuacji dużego zainteresowania potencjalnych Kandydatów/tek udziałem w projekcie i przyjęcia min. 180 formularzy, Beneficjent zastrzega sobie prawo zawieszenia/wstrzymania rekrutacji w celu weryfikacji dokumentów.

ETAP 2: ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych

Oceny formalnej złożonych dokumentów rekrutacyjnych dokonuje jeden członek Komisji Rekrutacyjnej – specjalista ds. rekrutacji i szkoleń.

Ocena formalna obejmuje sprawdzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych tj.:

 • czy formularz rekrutacyjny i pozostałe dokumenty zostały złożone w określonym terminie;
 • czy formularz został złożony w wersji papierowej lub elektronicznej;
 • czy formularz rekrutacyjny jest zgodny z wymaganym wzorem;
 • czy wszystkie obligatoryjne pola formularza rekrutacyjnego zostały wypełnione;
 • czy do formularza rekrutacyjnego dołączono wymagane załączniki (o ile dotyczy);
 • czy formularz rekrutacyjny został poprawnie wypełniony i podpisany w wymaganych miejscach;
 • czy kandydat/ka do projektu spełnia kryteria grupy docelowej;
 • czy planowana przez kandydata/tkę działalność gospodarcza figuruje w sektorze przedsiębiorstw wykluczonych z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis;
 • czy w formularzu rekrutacyjnym nie stwierdzono innych uchybień formalnych

W przypadku stwierdzenia, iż planowana działalność gospodarcza nie jest zgodna z zasadami przyznawania pomocy de minimis (jest wykluczona z możliwości udzielenia takiej pomocy), formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony.

W przypadku stwierdzenia błędów formalnych Kandydat/ka zostanie o nich informowany/a i ma możliwość jednorazowego uzupełnienia braków. Korekty błędów formalnych należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. Po dokonaniu poprawek/uzupełnień Formularz rekrutacyjny jest przekazywany do ponownej oceny formalnej, która odbywa się w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania wspomnianych czynności przez Kandydata/tkę. W przypadku niedokonania bądź błędnego dokonania poprawek/uzupełnień we wskazanym terminie Wniosek zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, co wyklucza kandydata/tkę z dalszego procesu rekrutacji.

Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego prowadzona będzie w oparciu o część B formularza rekrutacyjnego „Opis planowanej działalności gospodarczej” i zostanie oceniona w skali 0-50 pkt. W przypadku nie uzyskania min. 50% punktów w polu Opis pomysłu formularz rekrutacyjny zostaje odrzucony. Kandydat otrzymuje punkty dodatkowe/premiujące (max. 8 pkt) związane ze statusem na rynku pracy oraz planowanym zatrudnieniem. Aby uzyskać weryfikację pozytywną formularza rekrutacyjnego, kandydat/tka powinien spełnić wymóg otrzymania minimum 30 pkt, czyli 60% ogólnej możliwej do zdobycia liczby punktów w w/w kryteriach oceny merytorycznej, w tym min. 8 pkt za opis pomysłu biznesowego. Punkty premiujące dolicza się do ogólnej punktacji każdemu Kandydatowi/tce niezależnie od osiągnięcia minimum punktowego, jednak o pozytywnym wyniku oceny decyduje zdobycie 60% punktów za kryteria merytoryczne, niezależnie od liczby uzyskanych punktów dodatkowych. Dokumenty kandydatów ubiegających się o udział w projekcie, które nie spełnią w/w wymagań uzyskują weryfikację negatywną. Kandydaci/tki w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia dokumentów zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny merytorycznej. Informacja ta będzie zawierała uzyskany wynik punktowy wraz z uzasadnieniem oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego (z zachowaniem ochrony danych osobowych osób oceniających).
Wszystkie osoby, które uzyskają minimum 30 punktów z oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (czyli ocenę pozytywną), zostaną zaproszone do rozmów rekrutacyjnych z doradcą zawodowym.

ETAP 3: rozmowa z Doradcą Zawodowym weryfikująca predyspozycje do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

O terminie i miejscu rozmowy z Doradcą Zawodowym kandydat/ka zostanie poinformowany/a. Terminy rozmów zostaną ustalone z kandydatami, z uwzględnieniem harmonogramu prac Komisji Rekrutacyjnej oraz możliwości kandydatów.

Rozmowa z Doradcą Zawodowym ma na celu weryfikację predyspozycji kandydata/tki (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas rozmowy doradca wyznacza także zakres wsparcia szkoleniowego przyznawanego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wynikającego z doświadczenia, kompetencji i wiedzy potencjalnego kandydata/tki na uczestnika projektu.

Po zakończeniu Etapu 3 Uczestnik/a projektu zostanie objęta wsparciem szkoleniowym.

 • Szkolenie grupowe z zakresu ABC Przedsiębiorczości przygotuje Uczestnika/ę projektu do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Tematem szkolenia będzie m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, zapoznanie się z przepisami podatkowymi i ZUS, podstawy księgowości, działania reklamowe, działania promocyjne, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, wstęp
i omówienie przykładowych biznesplanów – założenia teoretyczne, omówienie przykładów, zapoznanie się z częstymi błędami, podstawy negocjacji biznesowych, pozyskiwanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktami, przepisy BHP, rozliczenia finansowe. Szkolenia będą realizowane w następujących ścieżkach:

Ścieżka I podstawowa – 48 godzin dydaktycznych – dla 3 grup szkoleniowych, każda po maks. 12 osób;

Ścieżka II średniozaawansowana – 36 godzin dydaktycznych – dla 3 grup szkoleniowych, każda po maks. 12 osób.

Beneficjent dopuszcza zwolnienie ze szkoleń grupowych w przypadku osób posiadających wiedzę/doświadczenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Szkolenie indywidualne mają na celu wsparcie merytoryczne uczestników w wypracowaniu kompletnego biznesplanu.

Tematem szkolenia będą m.in.: praktyczne aspekty przygotowania biznesplanów, dopracowanie pomysłów uczestników projektu związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa rentowności indywidualnych przedsięwzięć poprzez poszukiwanie nowych profili działalności oraz rynków zbytu, wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie planowanych działalności gospodarczych przez UP, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz obszary zgłaszane bezpośrednio przez uczestników projektu w tym: analiza cen, wielkość sprzedaży, sezonowość, charakterystyka produktów/usług, analiza nabywców, dostawców, konkurencji oraz SWOT, kwalifikowalność wydatków w ramach dotacji, prognozy finansowe. Szkolenia będą realizowane w następujących ścieżkach:

Ścieżka I podstawowa – 14 godzin dydaktycznych– dla 30 osób.

Ścieżka II średniozaawansowana – 12 godzin dydaktycznych – dla 30 osób

Komisja Oceny Biznesplanów

Po doradztwie indywidualnym Uczestnicy projektu składają biznesplany. Każdy biznesplan jest następnie oceniany pod względem formalnym i merytorycznym. W ramach projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców autorzy 55 z 60 najlepiej ocenionych biznesplanów otrzymają bezzwrotną dotację.

Czy muszę uczestniczyć w szkoleniach ABC Przedsiębiorczości?

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. dopuszcza możliwość zwolnienia ze szkoleń Uczestników posiadających przygotowanie merytoryczne – badane jest ono na podstawie oświadczenia uczestnika projektu lub analizy doświadczenia zawodowego Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w doradztwie indywidualnym w wymiarze 12 godzin dydaktycznych.

Czy w dniu składania formularza rekrutacyjnego będzie możliwa ich weryfikacja?

W dniu składania dokumentów Kandydat składa podpisany regulamin rekrutacji, formularz rekrutacyjny oraz niezbędne dokumenty. Osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą sprawdzać ich poprawności, m.in. z uwagi na stan pandemii i konieczność zachowania procedur sanitarnych. Dokumenty będą weryfikowane formalnie w kolejnych dniach, a Kandydaci otrzymają możliwość poprawy/uzupełnienia swoich wniosków pod względem formalnym. Przed dniem rozpoczęcia rekrutacji pracownicy Działu Rekrutacji służą swoją pomocą w odpowiadaniu na pytania.

Jakie dokumenty należy złożyć w dniu składania formularza rekrutacyjnego?

Jako komplet dokumentów rekrutacyjnych złożyć należy:

 1. Podpisany Regulamin Rekrutacji
 2. Formularz rekrutacyjny (zgodnie ze wskazanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym załącznikiem) – formularz należy wypełnić komputerowo lub odręcznie (niebieskim długopisem) w czytelny sposób (DRUKOWANYMI LITERAMI) i przedłożyć w formie papierowej wraz z czytelnym podpisem Kandydata do projektu.
 3. Załączniki potwierdzające statut Kandydata do projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu a więc:
 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 2. Kserokopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem orzeczenia
  o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 3. Aktualny (nie starszy niż 30 dni) oryginał zaświadczenia z MUP/PUP o posiadanym statusie na rynku pracy (jeśli dotyczy),
 4. Kserokopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub świadczeń o tożsamym charakterze (jeśli dotyczy),
 5. Aktualny (nie starszy niż 30 dni) oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek (jeśli dotyczy),
 6. Aktualny (nie starszy niż 30 dni) oryginał zaświadczenia z MUP/PUP o posiadanym statusie oraz aktualny (nie starszy niż 30 dni) oryginał zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jeśli dotyczy),
 7. Oryginał zaświadczenia od pracodawcy/zleceniodawcy o zatrudnieniu, czasie trwania umowy i wysokości wynagrodzenia (oryginał zaświadczenia dotyczący wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający składanie dokumentów rekrutacyjnych), (jeśli dotyczy),
 8. Oryginał zaświadczenia z właściwej instytucji (urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej) przedstawiające wysokość dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym (jeśli dotyczy),
 1. Oświadczenie Kandydata dot. RODO,
 2. Oświadczenie Kandydata dot. utworzenia dodatkowego miejsca pracy.
 3. Oświadczenie Kandydata dot. utraty pracy w wyniku COVID – 19 (jeśli dotyczy),

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone Państwa podpisem i aktualną datą.

Powyższe załączniki należy dostarczyć do Biura Projektu wraz z formularzem rekrutacyjnym, pod rygorem pozostawienia formularza bez oceny.

W przypadku wątpliwości związanych ze statusem Kandydata Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zastrzega sobie możliwość żądania innych dokumentów na dowolnym etapie realizacji projektu.

Jak uzupełnić Część B Formularza rekrutacyjnego: „Opis planowanej działalności gospodarczej”?

Aby prawidłowo wypełnić „Opis planowanej działalności gospodarczej” w Części B Formularza rekrutacyjnego, należy kierować się informacjami/wskazówkami w prawej części tabeli. Precyzują one wymagany zakres opisu w poszczególnych punktach. Należy udzielać możliwie wyczerpujących odpowiedzi, odnosząc się do każdej wskazówki, aby umożliwić oceniającym weryfikację spełnienia kryteriów merytorycznych. Opisy zbyt ogólnikowe, nie stanowiące odniesienia do konkretnie wymienionych po lewej stronie kwestii lub też odnoszące się do nich w sposób niepełny, będą oceniane niżej w skali punktowej niż opisy precyzyjne.

Czy osoby pracujące na umowach krótkoterminowych lub na umowach cywilno-prawnych z poborami nieprzekraczającymi najniższej krajowej mogą wziąć udział w projekcie?

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji kandydatów do projektu, §4 pkt. 1g Kandydatem do udziału w Projekcje mogą być osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe (umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub cywilno – prawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Jeżeli Pani/Pana miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia może Pan/Pani wziąć udział w Projekcje.

Czy emeryt może wziąć udział w projekcie?

Emeryt może zgłosić chęć udziału w projekcie. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu emeryt, który pobiera świadczenie emerytalne lub emerytalno-rentowe będzie zakwalifikowany do projektu jako osoba bierna zawodowo – jeśli w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Natomiast, jeśli emeryt jest nadal czynny zawodowo i świadczy pracę, a jego zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu będzie zakwalifikowany do projektu jako osoba uboga pracująca.

Czy osoba, która rozwiąże umowę o pracę w lutym 2022r. i zarejestruje się jako bezrobotna może wziąć udział w projekcie?

Osoba, która rozwiąże umowę o prace w lutym 2022 roku i zarejestruje się jako osoba bezrobotna w UP oraz spełni pozostałe warunki określone w Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu będzie mogła zgłosić chęć udziału w projekcie. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana będzie na etapie rekrutacji do projektu na podstawie informacji zawartych w wypełnionym przez Kandydata/tkę formularzu rekrutacyjnym i złożonych przez niego oświadczeń/zaświadczeń i pozostałych wymaganych dokumentów, opisanych w §5 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu. Kryterium kwalifikowalności weryfikowane będzie również w dniu przystąpienia uczestnika do projektu tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia oraz bezpośrednio przed udzieleniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *