wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Ogłaszamy nabór biznesplanów do projektu lubelski park rozwoju przedsiębiorczości.

Ogłaszamy nabór biznesplanów do projektu lubelski park rozwoju przedsiębiorczości.

26.10.2021, 10:52

Szanowni Państwo,

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu “Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości” dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy ukończyli udział ścieżki szkoleniowo-doradczej lub doradczej.

Nabór prowadzony będzie w dniach 27 października – 10 listopada 2021r.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić komputerowo, parafować na każdej stronie oraz podpisać we wszystkich
miejscach do tego wyznaczonych. Wnioski należy złożyć wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami w dwóch identycznych egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał
i kopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera w Biurze Projektu (pokój nr II.4), w godzinach 9.00 – 15.00.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do punktu przyjęć w siedzibie LPNT.

W przypadku osobistego złożenia biznesplanu, Uczestnik Projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany.

W przypadku biznesplanów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, potwierdzenie złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany będzie przesyłane pisemnie (e-mailowo lub pocztą tradycyjną) na adres Uczestnika Projektu podany w biznesplanie.

Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu może złożyć tylko jeden biznesplan.

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:

a) powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej www.lpnt.pl,

b) powinien być napisany w języku polskim,

c) formularz należy wypełnić komputerowo i przedłożyć w formie papierowej wraz z czytelnym podpisem,

d) wszystkie pola powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a w polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,

e) powinien być złożony wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem),

f) powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach

g) do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki

h) biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty ,

i) załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu.

Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

a) Kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu.

b) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X” wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu.

Komplet dokumentów obejmuje:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
 2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 3. Biznesplan
 4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 6. Oświadczenie o statusie podatnika Vat
 7. Pozwolenia/koncesje (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) jeśli z uwagi na specyfikę planowanej działalności gospodarczej są niezbędne (jeśli dotyczy).

UWAGA!!!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podpisaniu z LPNT S.A. umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 1. 9.3_LPRP_Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych_Załącznik nr 5.1
 2. 9.3_LPRP_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego_Załącznik nr 5.2
 3. 9.3_LPRP_Wzór biznesplanu_Załącznik nr 5
 4. 9.3_LPRP_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. 9.3_LPRP_Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis WZÓR_Załącznik nr 14
 6. 9.3_LPRP_Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 7. 9.3_LPRP_Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *