wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Ogłaszamy nabór biznesplanów do Projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości

Ogłaszamy nabór biznesplanów do Projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości

07.07.2022, 14:51

Szanowni Państwo,

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ogłasza nabór biznesplanów, wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w ramach projektu “Lubelski Park Przedsiębiorczości” dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy ukończyli udział w ścieżce szkoleniowej.

Nabór prowadzony będzie w dniach 18 lipca – 21 lipca 2022 r.   

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić komputerowo, czytelnie w języku polskim,  parafować na każdej stronie oraz podpisać we wszystkich miejscach do tego wyznaczonych.
Wnioski należy złożyć wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami w dwóch identycznych egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.  Elektronicznie dokumenty można przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu.  Beneficjent dopuszcza także składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej w uzasadnionych przypadkach ( dot. osób niepełnosprawnych, osób przebywających w izolacji, na kwarantannie, na zwolnieniu lekarskim). Dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
Dokumenty , które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.  

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera w Biurze Projektu (pokój  nr II.4), w godzinach 8:00– 16.00.  

O terminie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do punktu przyjęć w siedzibie LPNT.

W przypadku osobistego złożenia biznesplanu, Uczestnik Projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany.

W przypadku biznesplanów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, potwierdzenie złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany będzie przesyłane pisemnie (e-mailowo lub pocztą tradycyjną) na adres Uczestnika Projektu podany w biznesplanie.

Każdy Uczestnik/Uczestniczka  Projektu może złożyć tylko jeden biznesplan.

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:  

a) powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2.1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego: Wzór biznesplanu, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej www.lpnt.pl,

b) powinien być wypełniony czytelnie, w języku polskim,

c) formularz należy wypełnić komputerowo i przedłożyć w formie papierowej wraz z czytelnym podpisem,

d) wszystkie pola powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a w polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,

e) powinien być złożony wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem),

f) powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach

g) do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki

h) biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty ,

i) niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów – skutkować to będzie odrzuceniem biznesplanu z przyczyn formalnych,

j) załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu.

Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć: 

a) Kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu

b) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X” wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu.

Komplet dokumentów obejmuje: 

Zał. 2.1 Wzór Biznesplanu,

Zał. 2.2 Wniosek o wsparcie finansowe,

Zał. 2.3 Wniosek o wsparcie pomostowe,

Zał. 2.11 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 2.12 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

Zał. 2.13 Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Zał. 2.15 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania,

Zał. 2.14 Szczegółowe zestawienie wydatków

Zbiór oświadczeń do BP 

 

UWAGA!!! 

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *