P

Projekt: „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności co najmniej 1334 przedsiębiorstw sektora MŚP w podregionie lubelskim poprzez objęcie co najmniej 3130 ich pracowników usługami rozwojowymi oraz przystosowanie pracodawców i ich pracowników do koniecznych zmian zachodzących w gospodarce do 30.06.2019 r.

Aktualności

Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 roku wznowiony zostanie nabór wniosków w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy firmy wysokiego wzrostu oraz firmy zgłaszające wyłącznie pracowników w wieku 50+. Aplikować mogą wyłącznie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach niniejszego projektu.
Od 25 marca obowiązywać będą także nowe limity finansowe. Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 5 000,00 zł.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale
do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

***

Szanowni Państwo

informujemy, iż od dnia 11 lutego 2019 r. zawieszamy nabór wniosków w ramach projektu "Usługi Rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim". 

Za utrudnienia przepraszamy.

***

Informujemy, iż od dnia 4 lutego 2019 roku wznowiony zostanie nabór wniosków w ramach projektu.

Do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy firmy wysokiego wzrostu oraz firmy zgłaszające wyłącznie pracowników w wieku 50+.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

***

Informujemy, iż od dnia 17 grudnia 2018 r. zawieszamy nabór wniosków w ramach projektu "Usługi Rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim". Nabór wznowimy w styczniu, a szczegółowe informacje pojawią się na stronie internetowej w nowym roku.

Korzystając z okazji życzymy Państwu spokojnych Świąt i pomyślności w Nowym Roku.

 

 

Przyjmowanie dokumentów

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3

poniedziałek-czwartek: 8:00-16:00

piątek: 8:00-15:00

 

Nabór jest ciągły - trwa do zakończenia projektu lub wyczerpania środków.

Warunki otrzymania dofinansowania

 • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione
 • przedsiębiorstwa z powiatów: lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego lub m. Lublin
 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło oraz inne formy zgodne z prawem krajowym (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)

 

Jeśli nie wiesz, do jakiej kategorii przedsiębiorstw się zaliczasz, zachęcamy do skorzystania
z kwalifikatora MSP pod adresem http://kwalifikator.een.org.pl/

Wartość dofinansowania

 • do 5 000 zł na osobę/pracownika
 • do 15 000 zł rocznie na przedsiębiorstwo

Wysokość refundacji

 • mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej
 • małe przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%  kosztów usługi rozwojowej

 

Limit dofinansowania może ulec podwyższeniu po spełnieniu określonych warunków:

 • dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej (Indykatywna lista kodów inteligentnych specjalizacji znajduje się w załączniku);
 • dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
 • dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej. 

Etapy udziału w projekcie

1. Wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych

2. Złożenie wymaganej dokumentacji

3. Przyznanie wsparcia

4. Realizacja usługi

5. Rozliczenie usługi

Ścieżka postępowania

 • Krokiem pierwszym jest zalogowanie się w Bazie Usług Rozwojowych (dalej: BUR) 
 • Po zalogowaniu należy wybrać/odszukać usługę rozwojową, np. szkolenie, doradztwo, e-learning, studia podyplomowe i wydrukować kartę usługi (opcja "drukuj do PDF" znajduje się na dole strony)
 • Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych (zał. 1-6 oraz zał. 9), które zgłaszają Przedsiębiorcę i konkretnych pracowników do udziału w projekcie. Dokumenty wraz z kartą usługi należy złożyć osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty na adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
 • O wynikach rekrutacji przedsiębiorcy zostaną powiadomieni w ciągu maksymalnie 10 dni.  Komisja rekrutacyjna będzie ogłaszała listę rankingową.
 • Przedsiębiorcy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowani oraz podpisana zostanie z nimi „umowa wsparcia usługi rozwojowej” i nadany zostanie im numer ID. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca otrzyma Zaświadczenie o wysokości udzielonego wsparcia.
 • Po podpisaniu „umowy wsparcia usługi rozwojowej” należy zapisać się / zgłosić na wybraną usługę rozwojową (np. szkolenie) za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego numeru ID.
 • Kolejnym krokiem jest realizacja usługi rozwojowej – szkolenia, doradztwa, studiów podyplomowych etc. w terminach określonych w BUR.
 • Po zakończonym wsparciu należy  ocenić zrealizowaną usługę za pośrednictwem systemu BUR.
 • Po zakończeniu usługi rozwojowej należy za nią zapłacić na podstawie FV wystawionej przez firmę realizującą usługę rozwojową. 
 • W ciągu 14 dni od zakończenia usługi rozwojowej należy złożyć do Operatora dokumenty do rozliczenia (szczegóły w regulaminie).
 • W ciągu 7 dni Operator zweryfikuje dokumenty złożone do rozliczenia usługi rozwojowej i przeleje kwotę dofinansowania w wysokości zgodnej z umową.

Logowanie w Bazie Usług Rozwojowych

Planowane efekty

 • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w projekcie – 1334
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 3130
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 626
 • Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 1221

Informacje

Wartość projektu wynosi 16 498 856,00 zł, a kwota dofinansowania to 14 024 027,60 zł.

Termin realizacji projektu: 1.10.2017 r. - 30.06.2019 r.

Biuro Projektu: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A., ul. Dobrzańskiego 3

Kontakt

Adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

e-mail: uslugirozwojowe@lpnt.pl

Tel.:

 • 81 531 85 48 wewn. 23
 • 506 971 270

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba