P

Projekt: „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności co najmniej 1334 przedsiębiorstw sektora MŚP w podregionie lubelskim poprzez objęcie co najmniej 3130 ich pracowników usługami rozwojowymi oraz przystosowanie pracodawców i ich pracowników do koniecznych zmian zachodzących w gospodarce do 30.06.2019 r.

Aktualności

Szanowni Państwo
informujemy, iż od dnia 20.05.2019 r. zawieszamy nabór wniosków w ramach projektu "Usługi Rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim". 
 
Za utrudnienia przepraszamy

___

Informujemy, iż od dnia 13 maja 2019 r. zmieniamy kryteria naboru wniosków w ramach projektu.

Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 15 000,00 zł.

Do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy firmy zgłaszające wyłącznie pracowników w wieku 50+. Aplikować mogą wyłącznie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach niniejszego projektu.

Wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 24 maja 2019 r. włącznie. Możliwe do dofinansowania będą usługi, których zakończenie przewidziane jest do 7 czerwca 2019 r.

Wskazane terminy są nieprzekraczalne ze względu na koniec projektu. Prosimy o wzięcie pod uwagę tej wiadomości przy planowaniu zakupu usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

 

***

Informujemy, iż od dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniamy kryteria naboru wniosków w ramach projektu.

Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 15 000,00 zł.

Do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy firmy wysokiego wzrostu oraz firmy zgłaszające wyłącznie pracowników w wieku 50+. Aplikować mogą wyłącznie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach niniejszego projektu.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale 
do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 24 maja 2019 r. włącznie. Możliwe do dofinansowania będą usługi, których zakończenie przewidziane jest do 7 czerwca 2019 r.

Wskazane terminy są nieprzekraczalne ze względu na koniec projektu. Prosimy o wzięcie pod uwagę tej wiadomości przy planowaniu zakupu usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

***

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,

wnioski o dofinansowanie przyjmujemy do 17 maja 2019 r. włącznie. Możliwe do dofinansowania będą usługi, których zakończenie przewidziane jest do 31 maja 2019 r.

Wskazane terminy są nieprzekraczalne ze względu na koniec projektu. Prosimy o wzięcie pod uwagę tej wiadomości przy planowaniu zakupu usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

***

Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 roku wznowiony zostanie nabór wniosków w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy firmy wysokiego wzrostu oraz firmy zgłaszające wyłącznie pracowników w wieku 50+. Aplikować mogą wyłącznie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach niniejszego projektu.
Od 25 marca obowiązywać będą także nowe limity finansowe. Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 5 000,00 zł.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale
do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

***

Szanowni Państwo

informujemy, iż od dnia 11 lutego 2019 r. zawieszamy nabór wniosków w ramach projektu "Usługi Rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim". 

Za utrudnienia przepraszamy.

***

Informujemy, iż od dnia 4 lutego 2019 roku wznowiony zostanie nabór wniosków w ramach projektu.

Do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy firmy wysokiego wzrostu oraz firmy zgłaszające wyłącznie pracowników w wieku 50+.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

***

Informujemy, iż od dnia 17 grudnia 2018 r. zawieszamy nabór wniosków w ramach projektu "Usługi Rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim". Nabór wznowimy w styczniu, a szczegółowe informacje pojawią się na stronie internetowej w nowym roku.

Korzystając z okazji życzymy Państwu spokojnych Świąt i pomyślności w Nowym Roku.

 

 

Przyjmowanie dokumentów

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3

poniedziałek-czwartek: 8:00-16:00

piątek: 8:00-15:00

 

Nabór jest ciągły - trwa do zakończenia projektu lub wyczerpania środków.

Warunki otrzymania dofinansowania

 • status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione
 • przedsiębiorstwa z powiatów: lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego lub m. Lublin
 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło oraz inne formy zgodne z prawem krajowym (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)

 

Jeśli nie wiesz, do jakiej kategorii przedsiębiorstw się zaliczasz, zachęcamy do skorzystania
z kwalifikatora MSP pod adresem http://kwalifikator.een.org.pl/

Wartość dofinansowania

 • do 5 000 zł na osobę/pracownika
 • do 15 000 zł rocznie na przedsiębiorstwo

Wysokość refundacji

 • mikroprzedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej
 • małe przedsiębiorstwa – 70% kosztów usługi rozwojowej
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%  kosztów usługi rozwojowej

 

Limit dofinansowania może ulec podwyższeniu po spełnieniu określonych warunków:

 • dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej (Indykatywna lista kodów inteligentnych specjalizacji znajduje się w załączniku);
 • dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;
 • dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej. 

Etapy udziału w projekcie

1. Wybór usługi z Bazy Usług Rozwojowych

2. Złożenie wymaganej dokumentacji

3. Przyznanie wsparcia

4. Realizacja usługi

5. Rozliczenie usługi

Ścieżka postępowania

 • Krokiem pierwszym jest zalogowanie się w Bazie Usług Rozwojowych (dalej: BUR) 
 • Po zalogowaniu należy wybrać/odszukać usługę rozwojową, np. szkolenie, doradztwo, e-learning, studia podyplomowe i wydrukować kartę usługi (opcja "drukuj do PDF" znajduje się na dole strony)
 • Kolejnym krokiem jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych (zał. 1-6 oraz zał. 9), które zgłaszają Przedsiębiorcę i konkretnych pracowników do udziału w projekcie. Dokumenty wraz z kartą usługi należy złożyć osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty na adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
 • O wynikach rekrutacji przedsiębiorcy zostaną powiadomieni w ciągu maksymalnie 10 dni.  Komisja rekrutacyjna będzie ogłaszała listę rankingową.
 • Przedsiębiorcy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowani oraz podpisana zostanie z nimi „umowa wsparcia usługi rozwojowej” i nadany zostanie im numer ID. Po podpisaniu umowy przedsiębiorca otrzyma Zaświadczenie o wysokości udzielonego wsparcia.
 • Po podpisaniu „umowy wsparcia usługi rozwojowej” należy zapisać się / zgłosić na wybraną usługę rozwojową (np. szkolenie) za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego numeru ID.
 • Kolejnym krokiem jest realizacja usługi rozwojowej – szkolenia, doradztwa, studiów podyplomowych etc. w terminach określonych w BUR.
 • Po zakończonym wsparciu należy  ocenić zrealizowaną usługę za pośrednictwem systemu BUR.
 • Po zakończeniu usługi rozwojowej należy za nią zapłacić na podstawie FV wystawionej przez firmę realizującą usługę rozwojową. 
 • W ciągu 14 dni od zakończenia usługi rozwojowej należy złożyć do Operatora dokumenty do rozliczenia (szczegóły w regulaminie).
 • W ciągu 7 dni Operator zweryfikuje dokumenty złożone do rozliczenia usługi rozwojowej i przeleje kwotę dofinansowania w wysokości zgodnej z umową.

Logowanie w Bazie Usług Rozwojowych

Planowane efekty

 • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w projekcie – 1334
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 3130
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 626
 • Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 1221

Informacje

Wartość projektu wynosi 16 498 856,00 zł, a kwota dofinansowania to 14 024 027,60 zł.

Termin realizacji projektu: 1.10.2017 r. - 30.06.2019 r.

Biuro Projektu: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A., ul. Dobrzańskiego 3

Kontakt

Adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

e-mail: uslugirozwojowe@lpnt.pl

Tel.:

 • 81 531 85 48 wewn. 23
 • 506 971 270

 

Listy przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba