wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
English English French French German German Polish Polish Spanish Spanish Ukrainian Ukrainian
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

O PROJEKCIE

Projekt: „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie podstaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy 50 uczestnikom projektu oraz udzieleniu 45 bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego w początkowych 12 miesiącach jej działalności.

LPNT - Lubelski Park Wspierania Przedsiąbiorczości

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku od 30 roku życia zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Zaplanowane w projektach kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:

 1. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 2. kobiety,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne,
 5. osoby o niskich kwalifikacjach

Formy wsparcia:

Uczestnicy Projektu otrzymają:

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 27 000,00 zł);
 • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania (do 2100 zł/mc).

LPNT - logotypy

Termin realizacji  
31 - 10 - 2023
2 817 437,99 zł
UCZESTNICY

KTO JEST UPRAWNIONY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?
PODSTAWOWE KRYTERIA UDZIAŁU,
KTÓRE ŁĄCZNIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSCY UCZESTNICY PROJEKTU:

 1. Zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego,
 2. Wiek: 30 lat i więcej,
 3. Odpowiedni status na rynku pracy, to jest:
 • pozostawanie bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) –

Główna grupa docelowa – 45 osób,

lub

 • zatrudnienie wyłącznie na umowach krótkoterminowych*, w ramach umów cywilnoprawnych, jeśli miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu lub status osoby ubogiej pracującej – Grupa licząca do 5 osób w ramach projektu.
*Umowa krótkoterminowa umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
*Osoba uboga pracująca osoba, której zarobki nie przekraczają 120% płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
DODATKOWE NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

Co najmniej 60% wszystkich Uczestników/czek projektu będą to osoby bezrobotne, bierne
zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Max. 10 % Uczestników/czek projektu (5 osób) mogą stanowić osoby zatrudnione.

Na ETAPIE REKRUTACJI MOŻNA OTRZYMAĆ PUNKTY DODATKOWE (PREMIUJĄCE)

 • 1 PUNKT dla Kandydata/Kandydatki, który utworzy w ramach działalności w okresie 12 miesięcy od jej zarejestrowania dodatkowe miejsce pracy ( min. 10 osób), w tym miejsce pracy w ramach białej lub srebrnej lub zielonej gospodarki (min. 3 osoby);
 • 4 PUNKTY dla Kandydata/Kandydatki, który utworzy przedsiębiorstwo społeczne. Ponadto, projekt zakłada, że minimum 2 osoby spośród Uczestników/Uczestniczek projektu będą zamieszkiwać na terenach rewitalizacji Miasta Lublin.
REKRUTACJA

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

Dokumenty rekrutacyjne będziemy przyjmować: od dnia 4 lutego 2021r. (czwartek) w godzinach 10.00 – 14.00.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego) lub za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu 80 złożonych formularzy, pierwszy nabór w ramach rekrutacji zostanie wstępnie zawieszony, o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone.

WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST:

 • spełnienie wymogów formalnych.
 • zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości ” oraz złożenie kompletu dokumentów – formularza rekrutacyjnego wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie;
 • pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną

Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów dodatkowych przez kandydata/tkę ( jeśli dotyczy)

PROCES REKRUTACYJNY SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z:

Etap rekrutacji: składa się z dwóch faz.

Pierwsza faza rekrutacji wiąże się z oceną formalną formularzy rekrutacyjnych (weryfikowana jest ich Poprawność oraz sprawdzane są dokumenty potwierdzające status kandydata.) Następnie dokumenty podlegają ocenie merytorycznej prowadzonej przez ekspertów biznesowych.

Druga faza rekrutacji wiąże się z weryfikacją predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i Prowadzenia działalności oraz określeniem właściwej ścieżki szkoleniowo – doradczej dla kandydata do projektu.

Etap szkoleniowo – doradczy: uczestnik projektu odbywa najpierw szkolenie grupowe „abc Przedsiębiorczości”, a następnie uczestniczy w spotkaniach z doradcą indywidualnym. Liczba godzin każdego rodzaju wsparcia uzależniona jest od ścieżki, która została wskazana przez doradcę Zawodowego.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu z poszanowaniem postanowień przepisów dotyczących ochrony danych osobowych poprzez wykorzystanie numerów identyfikacyjnych nadanych przez Beneficjenta każdemu kandydatowi/kandydatce.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji pisemnie (pocztą tradycyjną lub e-mail).
Osoby niezakwalifikowane utworzą listę rezerwową. W przypadku rezygnacji przez osoby zakwalifikowane, na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy rezerwowej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w zakładce: DO POBRANIA

KONTAKT
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A.

tel. 506 971 270
e-mail: parkwspierania@lpnt.pl

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *
This site is registered on wpml.org as a development site.