Projektowanie dostępności - materiały

Projektowanie dostępności - materiały

Materiały poseminaryjne

S

Seminarium Projektowanie dostępności. 23.10.2018.

Poniżej znajdziecie Państwo garść materiałów, linków, kontaktów od naszych prelegentów. Ku inspiracji.

(Opis idei oraz program seminarium można zobaczyć tutaj.)

 

 

Dr Krzysztof Kurowski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poleca zapoznanie się z artykułem prof. Marka Wysockiego o uniwersalnym projektowaniu.

 


 

Pani Ewa Olejniczek-Wójcik z Urzędu Miarszłakowskiego przesyła link do naszego komunikatu o usługach doradczych dotyczących dostępności w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) https://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-1215-dostepnosc_uslugi_doradcze_czekaja_na.html  
 
Każdorazowe zamówienie na usługi doradcze będzie dokonywane za pośrednictwem Departamentu Zarządzania  RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (DZ RPO). Potrzebę skorzystania z usługi doradczej przez poszczególnych beneficjentów EFRR, czy też komórki/instytucje należy zgłaszać do DZ RPO na adres drpo@lubelskie.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwę komórki/instytucji/beneficjenta usługi doradczej,
- rodzaj zlecenia (pisemna opinia, ustne porady, spotkanie bezpośrednie, dokonanie audytu, wideokonferencja, inne)
- proponowany termin wykonania zlecenia
- dane osób do kontaktów roboczych (imię, nazwisko, email, telefon).
 
Ponadto przesyła link do strony internetowej: https://rpo.lubelskie.pl/strona-566-rownosc_szans_i_niedyskryminacja.html, na której znajdują się niezbędne informacje związane z realizacją zasady dostępności w RPO WL 2014-2020, w tym m.in. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  wraz z załącznikiem jakim są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Wojcieszek-Majewską, tel. 81 44 16 769, e-mail: katarzyna.majewska@lubelskie.pl lub Ewą Olejniczek-Wójcik e-mail: ewa.olejniczek@lubelskie.pl.

 


 

Linki od Rafała Lisa, koordynatora dostępności w lubelskiej Galerii Labirynt (kontakt rafal.lis@labirynt.com):


Przykładowy opis dostępności budynku/instytucji, jeden z wzorowych, TR Warszawa: http://trwarszawa.pl/teatr-bez-barier/ 

Publikacje Fundacji Kultury bez Barier, o dostępności kultury, absolutne podstawy w znośnej formie: http://kulturabezbarier.org/publikacje,m,mg,20,192 

Rekomendacje ONZ dot. realizacji Konwencji o OzN przez Polskę: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rekomendacje-dla-polski-komitetu-onz-komitetu-ds-praw-osob-z-niepe%C5%82nosprawnosciami 


Film o „specjalnych potrzebach”: https://www.youtube.com/watch?v=kNMJaXuFuWQ 

 


 

Marcin Matys z Centrum Aktywności Osób z Niepełnosprawnością KUL poleca serwis http://utilitia.pl, który służy do sprawdzania dostępności stron internetowych. 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba