Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

Projekt: „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

AKTUALNOŚCI

(04.02.2021)

ZAWIESZENIE REKRUTACJI

Szanowni Państwo!

 

W związku z zarejestrowaniem w dniu 4 lutego 2021r.
w godzinach 10.00-14.00
ponad 80 formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach otwartego naboru wniosków, na podstawie zapisów Regulaminu rekrutacji § 2 pkt.9 , informujemy, że:

 z godziną 14.00 w dniu 04.02.2021r.
zawieszamy rekrutację

do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną do nas po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. Informujemy, że nie odsyłamy złożonych poza terminem dokumentów.

 

(03.02.2021)

REKRUTACJA JUŻ JUTRO! 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że już od jutra (tj. od 4 lutego 2021r.) w  godzinach 10.00 - 14.00 przyjmujemy formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem
w projekcie Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

Formularze można składać do Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wysyłając je kurierem lub pocztą tradycyjną na adres:

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.,

ul. B. Dobrzańskiego 3,

20-262 Lublin (z dopiskiem LPWP),

 

Należy pamiętać, że decydująca jest data i godzina wpływu dokumentów do LPNT.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Jeśli zdecydują się Państwo na osobiste dostarczenie dokumentów do punktu rekrutacyjnego, prosimy o stosowanie ogólno obowiązujących w czasie pandemii zasad:

- przebywanie pośród innych osób (wewnątrz i na zewnątrz) w maseczkach zakrywających usta i nos,

- częste dezynfekowanie rąk,

- utrzymywanie dystansu społecznego (min. 1,5 m odstępu od innych osób),

- pozostanie w domu w przypadku złego samopoczucia i dostarczenie dokumentów inną dostępną drogą lub przy pomocy innej osoby,

Dokumenty dostarczone do nas osobiście powinny być umieszczone w jednej przezroczystej koszulce.

WAŻNE!!!

Komplet dokumentów rekrutacyjnych to:

- czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny;

- zaświadczenie/zaświadczenia określające status Kandydata/Kandydatki na rynku pracy;

- czytelnie podpisane oświadczenia zgodne z załącznikami 2.2 (dotyczy kryteriów premiujących) i 2.3 (dotyczy RODO) do ogłoszenia o rekrutacji.

 

Przed wysłaniem/dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o sprawdzenie, czy formularz nie zawiera oczywistej omyłki w części Oświadczenia.

Oświadczenie nr 14 dotyczącym pomocy de minimis powinno brzmieć:

„Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie korzystałem/am z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy”.

Jeśli w pobranym i wydrukowanym przez Państwa formularzu rekrutacyjnym brakuje słowa „nie”(zaznaczone powyżej na czerwono), prosimy o aktualizację zapisu.

Jeśli Państwa formularz jest już uzupełniony i gotowy do złożenia, prosimy o dopisanie słowa „nie” długopisem we właściwym miejscu (jak wskazane powyżej) oraz złożenie swojego czytelnego podpisu pod tą poprawką.

 

Informujemy, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu, informujemy, że w momencie odnotowania wpływu 80 formularza rekrutacyjnego LPNT S.A. ma możliwość zawieszenia rekrutacji. Będziemy o tym fakcie informować na bieżąco, na stronie internetowej oraz w punkcie rekrutacyjnym w siedzibie Beneficjenta.

Dokumenty dostarczone przed rozpoczęciem rekrutacji lub po terminie ogłoszeniu jej zawieszenia pozostaną nierozpatrzone.

 

WAŻNA AKTUALIZACJA!

Informacja dla Kandydatów do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Szanowni Państwo,

Wszystkich Państwa zamierzających wziąć udział w rekrutacji do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości prosimy o sprawdzenie, czy pobrany przez Państwa formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji) nie zawiera oczywistej omyłki pisarskiej.

W części formularza  „Oświadczenia” , oświadczenie o numerze 14 dotyczące pomocy de minimis powinno mieć brzmienie:

„Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie korzystałem/am z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy”.

 

Jeśli w pobranym i wydrukowanym przez Państwa formularzu rekrutacyjnym brakuje słowa „nie”(zaznaczone powyżej na czerwono),prosimy o aktualizację zapisu.

 

Jeśli Państwa formularz jest już uzupełniony i gotowy do złożenia, prosimy o dopisanie słowa „nie” długopisem we właściwym miejscu (jak wskazane powyżej) oraz złożenie swojego czytelnego podpisu pod tą poprawką.

 

Poniżej, załączamy do pobrania formularz bez oczywistej omyłki pisarskiej. Został on także zaktualizowany w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych już od 4 lutego 2021 w godzinach 10.00-14.00.

Do pobrania: LPWP_Załącznik nr 2: Formularz rekrutacyjny

 

Rozpoczynamy rekrutację!

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

 

Prezentacja dotycząca projektów na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą pozyskiwania środków finansowanych na założenie działalności gospodarczej w ramach projektów realizowanych przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Życzymy miłego oglądania prezentacji .

 

Informacja dotycząca projektu LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. mając na celu realizację projektu
Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości zgodnie z przyjętymi założeniami, dokumentacją konkursową oraz prawodawstwem krajowym czeka obecnie na akceptację zaktualizowanych dokumentów przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Zapewniamy, że niezwłocznie po akceptacji wspomnianych dokumentów, w tym dokumentów rekrutacyjnych, zamierzamy uruchomić rekrutację do projektu. Jednocześnie prowadzone były działania informacyjno-promocyjne, które obejmowały m. in. realizację spotkania online przez
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Wydarzenie to stworzyło możliwość zainteresowanym do zapoznania się z założeniami projektu. Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu.

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie
i prowadzenie działalności gospodarczej, serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.lpnt.pl, gdzie pojawią się dokładne terminy naboru formularzy rekrutacyjnych, zaktualizowane wzory dokumentów oraz ogłoszenie o rekrutacji.

 

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w projekcie.

 

Wkrótce rekrutacja do projektu LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Informujemy, że wkrótce rozpocznie się rekrutacja do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości. W chwili obecnej zaktualizowane dokumenty projektu weryfikowane są przez IZ RPO i niezwłocznie po zatwierdzeniu zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.

Zapraszamy do śledzenia strony www.lpnt.pl/lpwp oraz do udziału w projekcie.

 

 

Informacja dotycząca projektu LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że LPNT S.A. -  realizator projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości, podjął niezbędne kroki służące wydłużeniu realizacji przedmiotowego projektu. Wydłużenie projektu jest konieczne ze względu na  fakt wystąpienia w okresie rekrutacji do projektu stanu pandemii, skutkującego czasowym zawieszeniem działań i uniemożliwiającym organizację przewidzianych form wsparcia w ramach projektu.

Sytuacja powyższa doprowadziła do rezygnacji wielu osób z udziału we wsparciu w ramach projektu, co dla LPNT S.A. oznacza brak możliwości wypełnienia wskaźników i realizacji działań zgodnie z przyjętymi pierwotnie założeniami. Nieosiągnięcie wskaźników jest jednoznaczna z niekwalifikowalnością wydatków ze środków UE.

Mając na uwadze zaistniałe przeszkody formalno-prawne,  a jednocześnie chcąc zrealizować założone w projekcie wsparcie, podjęta została decyzja o unieważnieniu zatwierdzonej w marcu 2020 r. listy rankingowej i przeprowadzeniu ponownej rekrutacji osób do projektu.

Powyższe działania umożliwią realizację projektu zgodnie z przyjętymi założeniami, dokumentacją konkursową oraz prawodawstwem krajowym.

Ponowna rekrutacja do projektu LPWP nastąpi w IV kwartale 2020r.

Wszystkich Państwa w dalszym ciągu zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.lpnt.pl, gdzie pojawi się ogłoszenie o rekrutacji. W ogłoszeniu sprecyzowane zostaną dokładne terminy naboru formularzy rekrutacyjnych, a także zaktualizowane wzory dokumentów.

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w projekcie.

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „LUBELSKI PARK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną działania w projekcie w dalszym ciągu pozostają czasowo wstrzymane.

W trosce o nasze wspólne  zdrowie prosimy o wyrozumiałość.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować harmonogram i sposób realizacji działań w projekcie do panujących okoliczności.

Zapewniamy, że projekt będzie realizowany, a z każdym z Państwa skontaktujemy się, jak tylko działania w projekcie zostaną wznowione. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA AKTUALIZACJA - 13.03.2020

Zgodnie § 4 ustęp 1 Regulaminu rekrutacji uczestników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie LPWP
2. Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie LPWP

----------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA - AKTUALIZACJA

Poniżej prezentujemy wstępne listy osób zakwalifikowanych, wstępne listy rezerwowe osób zakwalifikowanych oraz wstępne listy uczestników rekrutacji (niezakwalifikowanych):

1a Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

1b Wstępna lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

2b Wstępna lista uczestników rekrutacji niezakwalifikowanych do projektu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie § 2 ustęp 28 Regulaminu rekrutacji uczestników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych; wstępną listę rezerwową, wstępną listę uczestników rekrutacji oraz wstępną listę niezakwalifikowanych uczestników rekrutacji:

1a) wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

1b) wstępna lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

2a) wstępna lista uczestników rekrutacji w ramach projektu.

2b) wstępna lista uczestników rekrutacji niezakwalifikowanych do projektu.

 

 

REKRUTACJA:

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 18 września 2019 i potrwa do 31 grudnia 2019 roku.

UWAGA! AKTUALIZACJA!

Z DNIEM DZISIEJSZYM (TJ. 17.10.2019) DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZYJMOWANE BĘDĄ DO GODZINY 16.00. PO TYM TERMINIE REKRUTACJA ZOSTAJE WSTRZYMANA.

Informujemy, iż data rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych uległa zmianie.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 25.09.2019 r.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 02.10.2019 r.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 07.10.2019 r.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 17.10.2019 r.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 50.

 

O PROJEKCIE:

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie podstaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy 50 uczestnikom projektu oraz udzieleniu 45 bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego w początkowych 12 miesiącach jej działalności.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku od 30 roku życia zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Zaplanowane w projektach kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:

a. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b. kobiety,

c. osoby z niepełnosprawnościami,

d. osoby długotrwale bezrobotne,

e. osoby o niskich kwalifikacjach

 

Formy wsparcia:

Uczestnicy Projektu otrzymają:

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 27 000,00 zł brutto);
  • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania (do 2100 zł/mc brutto).

 

Termin realizacji: 01.08.2019 – 30.07.2021

Całkowita wartość projektu wynosi 2 817 437,99 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 2 676 566,09 zł

 

REKRUTACJA:

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 18 września 2019 i potrwa do 31 grudnia 2019 roku.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 50.

UWAGA! AKTUALIZACJA!

Z DNIEM DZISIEJSZYM (TJ. 17.10.2019) DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZYJMOWANE BĘDĄ DO GODZINY 16.00. PO TYM TERMINIE REKRUTACJA ZOSTAJE WSTRZYMANA.

Informujemy, iż data rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych uległa zmianie.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 25.09.2019 r.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 02.10.2019 r.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 07.10.2019 r.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 17.10.2019 r.

DOKUMENTY DOPOBRANIA:

DOKUMENTY AKTUALNE

Aby otrzymać materiały elektroniczne z możliwością powiększenia lub  odwróconego kontrastu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem projektu.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Załącznik nr 1 Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2.1 Obszary rewitalizacji na terenie Miasta Lublin

Załącznik nr 2.2 Oświadczenie Kandydata o spełnieniu kryteriów premiujących

Załącznik nr 2.3 Oświadczenie Kandydata – RODO

Załącznik nr 3: Karta oceny formularza dot. I i II etapu rekrutacji

Załącznik nr 4: Formularz odwołania uczestnika od oceny formularza rekrutacyjnego

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO

Załącznik nr 5: Wzór biznesplanu

Załącznik nr 5.1: Wzór wniosku o wsparcie finansowe

Załącznik nr 5.2: Wzór wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 5.3: Wzór odwołania od oceny biznesplanu

Załącznik nr 6: Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 6.1: Rekomendacja Koordynatora Projektu/Asystenta/Doradcy/Trenera

Załącznik nr 6.2: Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe

Załącznik nr 7: Wymagania dot. oceny biznesplanu

Załącznik nr 8: Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 9: Wzór umowy o udzieleniu wsparcia

Załącznik nr 10: Wzór umowy szkoleniowo - doradczej

Załącznik nr 11: Wzór oświadczenia Beneficjenta dot. RODO

Załącznik nr 12: Katalog wydatków w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Załącznik nr 13: Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

 

DOKUMENTACJA ARCHIWALNA

opublikowano 03.09.2019

Rekrutacja:

Regulamin rekrutacji

Umowa szkoleniowo-doradcza

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny I etapu rekrutacji

Załącznik nr 3 Karta oceny II etapu rekrutacji

Załącznik nr 4 Owołanie od oceny formularza rekrutacyjnego

Wsparcie finansowe:

Regulamin przyznania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych

Załącznik nr 2. Minimalny zakres biznesplanu

Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie wspracia pomostowego

Załącznik nr 4. Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 5. Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Załącznik nr 6. Odwołanie od oceny biznesplanu

Załącznik nr 7. Umowa o udzielenie wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Inne:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_RODO

Weksel in blanko wraz z deklaracją

Załącznik nr  Oświadczenia zgody małżonka Uczestnika na wniesienie zabezpieczenia

Aby otrzymać materiały elektroniczne z możliwością powiększenia lub  odwróconego kontrastu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem projektu.

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba