Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości

Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

Projekt: „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI

 

11.05 Zawieszenie rekrutacji

Szczegóły na temat zawieszenia rekrutacji >>>KLIK<<<

 

 

02.04.2021 Ogłoszenie rekrutacji

Informacje na temat rekrutacji dostępne tutaj >>>KLIK<<<

 

Prezentacja dotycząca projektów na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą pozyskiwania środków finansowanych na założenie działalności gospodarczej w ramach projektów realizowanych przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Życzymy miłego oglądania prezentacji 

Informacja dotycząca projektu LUBELSKI PARK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. mając na celu realizację projektu
Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z przyjętymi założeniami, dokumentacją konkursową
oraz prawodawstwem krajowym czeka obecnie na akceptację zaktualizowanych dokumentów
przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Zapewniamy, że niezwłocznie po akceptacji wspomnianych dokumentów, w tym dokumentów rekrutacyjnych, zamierzamy uruchomić rekrutację do projektu. Jednocześnie prowadzone były działania informacyjno-promocyjne, które obejmowały m. in. realizację spotkania online przez
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Wydarzenie to stworzyło możliwość zainteresowanym do zapoznania się z założeniami projektu. Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu.

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie
i prowadzenie działalności gospodarczej, serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.lpnt.pl, gdzie pojawią się dokładne terminy naboru formularzy rekrutacyjnych, zaktualizowane wzory dokumentów oraz ogłoszenie o rekrutacji.

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w projekcie:

 

Informacja dotycząca projektu LUBELSKI PARK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że LPNT S.A. -  realizator projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości, podjął niezbędne kroki służące wydłużeniu realizacji przedmiotowego projektu. Wydłużenie projektu jest konieczne ze względu na  fakt wystąpienia w okresie rekrutacji do projektu stanu pandemii, skutkującego czasowym zawieszeniem działań i uniemożliwiającym organizację przewidzianych form wsparcia w ramach projektu.

Sytuacja powyższa doprowadziła do rezygnacji wielu osób z udziału we wsparciu w ramach projektu, co dla LPNT S.A. oznacza brak możliwości wypełnienia wskaźników i realizacji działań zgodnie z przyjętymi pierwotnie założeniami. Nieosiągnięcie wskaźników jest jednoznaczne
z niekwalifikowalnością wydatków ze środków UE.

Mając na uwadze zaistniałe przeszkody formalno-prawne,  a jednocześnie chcąc zrealizować założone w projekcie wsparcie, podjęta została decyzja o unieważnieniu zatwierdzonej listy rankingowej i przeprowadzeniu ponownej rekrutacji osób do projektu.

Powyższe działania umożliwią realizację projektu zgodnie z przyjętymi założeniami, dokumentacją konkursową oraz prawodawstwem krajowym.

Ponowna rekrutacja do projektu LPRP planowana jest w IV kwartale 2020r.

Wszystkich Państwa w dalszym ciągu zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.lpnt.pl, gdzie pojawi się ogłoszenie o rekrutacji. W ogłoszeniu sprecyzowane zostaną dokładne terminy naboru formularzy rekrutacyjnych, a także zaktualizowane wzory dokumentów.

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w projekcie.

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  „LUBELSKI PARK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną działania w projekcie w dalszym ciągu pozostają czasowo wstrzymane.

W trosce o nasze wspólne  zdrowie prosimy o wyrozumiałość.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować harmonogram i sposób realizacji działań w projekcie do panujących okoliczności.

Zapewniamy, że projekt będzie realizowany, a z każdym z Państwa skontaktujemy się, jak tylko działania w projekcie zostaną wznowione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA AKTUALIZACJA

Poniżej prezentujemy zaktualizowane listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe osób zakwalifikowanych:

Zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Zaktualizowana lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zgodnie § 4 ustęp 1 Regulaminu rekrutacji uczestników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

2. Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie § 2 ustęp 28 Regulaminu rekrutacji uczestników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych; wstępną listę rezerwową, wstępną listę uczestników rekrutacji oraz wstępną listę niezakwalifikowanych uczestników rekrutacji:

1a. Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

1b. Wstępna lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

2a. Wstępna lista uczestników rekrutacji w ramach projektu.

2b. Wstępna lista uczestników rekrutacji niezakwalifikowanych do projektu.

 

 

 

 

REKRUTACJA:

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 18 września 2019 i potrwa do 30 listopada 2019 roku.

UWAGA! AKTUALIZACJA!

Z DNIEM 03.10.2019 OD GODZ. 10.00 REKRUTACJA ZOSTAJE WSTRZYMANA.

Informujemy, iż data rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych uległa zmianie.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 25.09.2019 r.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 02.10.2019 r.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 60.

 

O PROJEKCIE:

Głównym celem projektu ,,Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości’’ jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez utworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego oraz udzieleniu 55 bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:

a. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b. kobiety,

c. osoby z niepełnosprawnościami,

d. osoby długotrwale bezrobotne,

e. osoby o niskich kwalifikacjach

 

Formy wsparcia:

Uczestnicy Projektu otrzymają:

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 27 000,00 zł brutto);
  • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania (do 2100 zł/mc brutto).

Termin realizacji: 01.08.2019 – 30.07.2021

Całkowita wartość projektu wynosi 3 438 255,51 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 3 266 342,73 zł

REKRUTACJA:

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 18 września 2019 i potrwa do 30 listopada 2019 roku.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 60.

UWAGA! AKTUALIZACJA!

Z DNIEM 03.10.2019 OD GODZ. 10.00 REKRUTACJA ZOSTAJE WSTRZYMANA.

Informujemy, iż data rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych uległa zmianie.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 25.09.2019 r.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 02.10.2019 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE

-opublikowano 03.09.2019

Rekrutacja:

Regulamin rekrutacji

Umowa szkoleniowo doradcza

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny I etapu rekrutacji

Załącznik nr 3 Karta oceny II etapu rekrutacji

Załącznik nr 4 Owołanie od oceny formularza rekrutacyjnego

Wsparcie finansowe:

Regulamin przyznania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych

Załącznik nr 2. Minimalny zakres biznesplanu

Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie wspracia pomostowego

Załącznik nr 4. Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 5. Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Załącznik nr 6. Odwołanie od oceny biznesplanu

Załącznik nr 7. Umowa o udzielenie wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Inne:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_RODO

weksel in blanko wraz z deklaracją

Załącznik nr  Oświadczenia zgody małżonka Uczestnika na wniesienie zabezpieczenia

Aby otrzymać materiały elektroniczne z możliwością powiększenia lub  odwróconego kontrastu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem projektu.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba