S

Szanowni Państwo,

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości" dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy ukończyli udział ścieżki szkoleniowo-doradczej lub doradczej.

Nabór prowadzony będzie w dniach 27 października – 10 listopada 2021r.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić komputerowo, parafować na każdej stronie oraz podpisać we wszystkich
miejscach do tego wyznaczonych. Wnioski należy złożyć wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami w dwóch identycznych egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał
i kopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera w Biurze Projektu (pokój  nr II.4), w godzinach 9.00 – 15.00.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do punktu przyjęć w siedzibie LPNT.

W przypadku osobistego złożenia biznesplanu, Uczestnik Projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany.

 W przypadku biznesplanów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, potwierdzenie złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany będzie przesyłane pisemnie (e-mailowo lub pocztą tradycyjną) na adres Uczestnika Projektu podany w biznesplanie.

Każdy Uczestnik/Uczestniczka  Projektu może złożyć tylko jeden biznesplan.

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:

a) powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej www.lpnt.pl,

b) powinien być napisany w języku polskim,

c) formularz należy wypełnić komputerowo i przedłożyć w formie papierowej wraz z czytelnym podpisem,

d) wszystkie pola powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a w polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,

e) powinien być złożony wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem),

f) powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach

g) do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki

h) biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty ,

i) załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu.

Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

a) Kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu

b) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X” wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu.

Komplet dokumentów obejmuje:

  1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego
  2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
  3. Biznesplan
  4. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  6. Oświadczenie o statusie podatnika Vat
  7. Pozwolenia/koncesje (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) jeśli z uwagi na specyfikę planowanej działalności gospodarczej są niezbędne (jeśli dotyczy).

 

 

UWAGA!!!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podpisaniu z LPNT S.A. umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

1. 9.3_LPRP_Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych_Załącznik nr 5.1
2. 9.3_LPRP_Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego_Załącznik nr 5.2
3. 9.3_LPRP_Wzór biznesplanu_Załącznik nr5
4. 9.3_LPRP_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. 9.3_LPRP_Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis WZÓR_Załącznik nr 14
6. 9.3_LPRP_Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
7. 9.3_LPRP_Oświadczenie o statusie podatnika VAT​

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba