Z

Zgodnie z § 2 ustęp 37 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości,

poniżej publikujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu w postaci zanonimizowanych list: Wstępnej listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu, Wstępnej listy rezerwowej, Wstępnej listy osób niezakwalifikowanych do projektu oraz Listy uczestników rekrutacji do projektu.

 

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu >>KLIK<<

Wstępna lista rezerwowa >>KLIK<<

Wstępna lista osób niezakwalifikowanych do projektu >>KLIK<<

Listy uczestników rekrutacji do projektu >>KLIK<<

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba