&

 

Informujemy, że LPNT S.A. -  realizator projektów Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości, podjął niezbędne kroki służące wydłużeniu realizacji przedmiotowych projektów. Wydłużenie projektów jest konieczne ze względu na  fakt wystąpienia w okresie realizacji projektów stanu pandemii, skutkującego czasowym zawieszeniem działań i uniemożliwiającym organizację przewidzianych form wsparcia w ramach projektów.

Sytuacja powyższa doprowadziła do rezygnacji wielu osób z udziału we wsparciu w ramach każdego z projektów, co dla LPNT S.A. oznacza brak możliwości wypełnienia wskaźników i realizacji działań zgodnie z przyjętymi pierwotnie założeniami. Nieosiągnięcie wskaźników jest jednoznaczne
z niekwalifikowalnością wydatków ze środków UE.

Mając na uwadze zaistniałe przeszkody formalno-prawne,  a jednocześnie chcąc zrealizować założone w projektach wsparcie, podjęta została decyzja o unieważnieniu zatwierdzonych list rankingowych i przeprowadzeniu ponownej rekrutacji osób do obu projektów.

Powyższe działania umożliwią realizację projektów zgodnie z przyjętymi założeniami, dokumentacją konkursową oraz prawodawstwem krajowym.

Ponowna rekrutacja do obu projektów planowana jest w IV kwartale 2020r.

Wszystkich Państwa w dalszym ciągu zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.lpnt.pl, gdzie pojawią się ogłoszenia o rekrutacji. W ogłoszeniach sprecyzowane zostaną dokładne terminy naboru formularzy rekrutacyjnych, a także zaktualizowane wzory dokumentów.

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w projektach.

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba