Z

Zawieszenie rekrutacji do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

W związku upływem terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach otwartego naboru wniosków, informujemy, że:

z godziną 16.00 w dniu 13.05.2022r. zawieszamy rekrutację do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców.

 

 

 

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ! 

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców. 

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie oraz do składania swoich zgłoszeń rekrutacyjnych.  

Poniżej publikujemy aktualną listę załączników – regulaminów i wzorów wszystkich niezbędnych dokumentów, a także dokumentacje pomocniczą.  

 

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OGŁOSZENIEM ORAZ DOKUMENTACJĄ. INFORMUJEMY, ŻE ZAMIESZCZONA DOKUMENTACJA JEST OBOWIĄZUJĄCA. 

 

UWAGA!!! 

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA NIEPOPRAWNYM DRUKU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTANIE ODRZUCONY 

 

Nabór do projektu będzie trwać w dniach 05 – 26.04.2022r. w godzinach 8:00 – 16:00, w punkcie rekrutacyjnym przy Biurze Projektu, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.  

 

Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej okoliczności oraz obostrzenia, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu z pominięciem kontaktu bezpośredniego, za pośrednictwem kuriera lub poczty. 

 

Dokumenty należy składać na adres: 

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. 

Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3,  

20-262 Lublin 

(z dopiskiem LPNP) 

pamiętając, że decydująca jest data i godzina wpływu do LPNT. 

 

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego). 

 

Całość dokumentacji należy złożyć/przesłać w jednej, prawidłowo oznaczonej kopercie zgodnie ze wzorem wskazanym w Regulaminie rekrutacji.  

 

Informujemy także, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Projektów LPNT S.A. (tel. 780 117 830). 

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu min. 180 złożonych formularzy, rekrutacja zostaje zawieszona, przy czym nie wcześniej niż po pierwszym pełnym dniu rekrutacji o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz  
w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone. Nie odsyłamy takich dokumentów. 

 

Poniżej publikujemy listę AKTUALNYCH dokumentów projektu, którymi należy posługiwać się przy kompletowaniu swojego zgłoszenia. Składanie dokumentów niezgodnych z poniższymi wzorami skutkować będzie odrzuceniem wniosku. 

 

WAŻNA INFORMACJA 

JAKO KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ: 

  1. Podpisany Regulamin rekrutacji 
  2. Prawidłowo wypełniony i czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji 
  3. Odpowiednie zaświadczenie/zaświadczenia nie starsze niż 30 dni określające statut Kandydata/Kandydatki na rynku pracy (zaświadczenia np. z Urzędu Pracy, ZUS, inne – szczegółowe informacje zawiera Regulamin rekrutacji). 
  4. Wypełnione i czytelnie podpisane dodatkowe oświadczenia

DODATKOWE INFORMACJE 

Publikujemy także dodatkowe informacje pomocne przy przygotowaniu dokumentów, odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania. 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA: 

 

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba