W

Wyniki rekrutacji do projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości RPLU.09.03.00-06-0045/21

Zgodnie z § 10 ustęp 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej publikujemy wyniki rekrutacji do projektu w postaci zanonimizowanych list:

Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu, 
Listy rezerwowej. 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba