I

Informacja dla Kandydatów do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Szanowni Państwo,

Wszystkich Państwa zamierzających wziąć udział w rekrutacji do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości prosimy o sprawdzenie, czy pobrany przez Państwa formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji) nie zawiera oczywistej omyłki pisarskiej.

W części formularza  „Oświadczenia” , oświadczenie o numerze 14 dotyczące pomocy de minimis powinno mieć brzmienie:

„Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie korzystałem/am z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy”.

 

Jeśli w pobranym i wydrukowanym przez Państwa formularzu rekrutacyjnym brakuje słowa „nie”(zaznaczone powyżej na czerwono),prosimy o aktualizację zapisu.

 

Jeśli Państwa formularz jest już uzupełniony i gotowy do złożenia, prosimy o dopisanie słowa „nie” długopisem we właściwym miejscu (jak wskazane powyżej) oraz złożenie swojego czytelnego podpisu pod tą poprawką.

 

Poniżej, załączamy do pobrania formularz bez oczywistej omyłki pisarskiej. Został on także zaktualizowany w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych już od 4 lutego 2021 w godzinach 10.00-14.00.

Do pobrania: LPWP_Załącznik nr 2: Formularz rekrutacyjny

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba