R

REKRUTACJA JUŻ JUTRO!

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że już od jutra (tj. od 4 lutego 2021r.) w  godzinach 10.00 - 14.00 przyjmujemy formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem
w projekcie Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

Formularze można składać do Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wysyłając je kurierem lub pocztą tradycyjną na adres:

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.,

ul. B. Dobrzańskiego 3,

20-262 Lublin (z dopiskiem LPWP),

 

Należy pamiętać, że decydująca jest data i godzina wpływu dokumentów do LPNT.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Jeśli zdecydują się Państwo na osobiste dostarczenie dokumentów do punktu rekrutacyjnego, prosimy o stosowanie ogólno obowiązujących w czasie pandemii zasad:

- przebywanie pośród innych osób (wewnątrz i na zewnątrz) w maseczkach zakrywających usta i nos,

- częste dezynfekowanie rąk,

- utrzymywanie dystansu społecznego (min. 1,5 m odstępu od innych osób),

- pozostanie w domu w przypadku złego samopoczucia i dostarczenie dokumentów inną dostępną drogą lub przy pomocy innej osoby,

Dokumenty dostarczone do nas osobiście powinny być umieszczone w jednej przezroczystej koszulce.

WAŻNE!!!

Komplet dokumentów rekrutacyjnych to:

- czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny;

- zaświadczenie/zaświadczenia określające status Kandydata/Kandydatki na rynku pracy;

- czytelnie podpisane oświadczenia zgodne z załącznikami 2.2 (dotyczy kryteriów premiujących) i 2.3 (dotyczy RODO) do ogłoszenia o rekrutacji.

 

Przed wysłaniem/dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o sprawdzenie, czy formularz nie zawiera oczywistej omyłki w części Oświadczenia.

Oświadczenie nr 14 dotyczącym pomocy de minimis powinno brzmieć:

„Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie korzystałem/am z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy”.

Jeśli w pobranym i wydrukowanym przez Państwa formularzu rekrutacyjnym brakuje słowa „nie”(zaznaczone powyżej na czerwono), prosimy o aktualizację zapisu.

Jeśli Państwa formularz jest już uzupełniony i gotowy do złożenia, prosimy o dopisanie słowa „nie” długopisem we właściwym miejscu (jak wskazane powyżej) oraz złożenie swojego czytelnego podpisu pod tą poprawką.

 

Informujemy, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu, informujemy, że w momencie odnotowania wpływu 80 formularza rekrutacyjnego LPNT S.A. ma możliwość zawieszenia rekrutacji. Będziemy o tym fakcie informować na bieżąco, na stronie internetowej oraz w punkcie rekrutacyjnym w siedzibie Beneficjenta.

Dokumenty dostarczone przed rozpoczęciem rekrutacji lub po terminie ogłoszeniu jej zawieszenia pozostaną nierozpatrzone.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba