W

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Przedsiębiorczości”


Zgodnie z § 9 ustęp 30 Regulaminu rekrutacji Lubelskiego Parku Przedsiębiorczości, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości,

poniżej publikujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu:

 

1. Wyniki oceny formalnej i merytorycznej do projektu.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba