W

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU LUBELSKI PARK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RPLU.09.03.00-06-0102/18

 

Zgodnie z § 2 ustęp 37 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości,

poniżej publikujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu w postaci zanonimizowanych list: Wstępnej listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu, Wstępnej listy rezerwowej, Wstępnej listy osób niezakwalifikowanych do projektu oraz Listy uczestników rekrutacji do projektu.

 

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Wstępna lista rezerwowa

Wstępna lista osób niezakwalifikowanych do projektu

Listy uczestników rekrutacji do projektu

Aktualizacja >>>KLIK<<<

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba