W

Wyniki rekrutacji do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

 

Zgodnie z § 2 ustęp 37 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości,

poniżej publikujemy wyniki rekrutacji do projektu w postaci ostatecznych list rankingowych zaktualizowanych po procedurze odwoławczej : Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu, Listy rezerwowej, Listy osób niezakwalifikowanych do projektu.

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba