W

Wyniki rekrutacji do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

 

Zgodnie z § 2 ustęp 37 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości,

poniżej publikujemy wyniki rekrutacji do projektu w postaci ostatecznych list rankingowych zaktualizowanych po procedurze odwoławczej : Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu, Listy rezerwowej, Listy osób niezakwalifikowanych do projektu.

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

Tytuł zastępczy

Treść zastępcza

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba