TRANSFER TECHNOLOGII KLUCZEM DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

TRANSFER TECHNOLOGII KLUCZEM DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 „Badania i innowacje”

Działanie 1.4 „Transfer technologii i komercjalizacja badań”

Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. do 31.08.2022 r.

Wartość projektu: 1 069 119,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 857 556,45 PLN

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost efektywności współpracy Instytucji otoczenia Biznesu oraz mikro, małychi średnich przedsiębiorstw z woj. lubelskiego, działających w szczególności w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa (Biogospodarka, Medycyna i zdrowie, Energetyka niskoemisyjna, Informatyka i automatyka) poprzez zwiększenie potencjału instytucjonalnego Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. do świadczenia specjalistycznych usług doradczych. Projekt obejmuje szkolenia dla pracowników Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. oraz zakłada dostarczenie po zakończeniu projektu min. 32 przedsiębiorstwom specjalistycznych usług doradczych w zakresie wdrażania nowych usług i produktów. Projekt skierowany będzie do przedsiębiorstw z sektora MŚP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Działania projektowe:

Usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców będą świadczone z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Infrastruktura oraz potencjał technologiczny do świadczenia innowacyjnych usług doradczych zostanie uzupełniony poprzez zakup niezbędnych środków do świadczenia zaawansowanych usług doradczych dla MŚP, tj. stanowisk komputerowych umożliwiających spotkania wirtualne lub osobiste w celu efektywnej realizacji doradztwa. Podnoszenie kompetencji kadry poprzez szkolenia i kursy doskonalące będzie trwać 12 miesięcy, po czym wykwalifikowany personel świadczyć będzie usługi specjalistyczne oparte o nabyte kompetencje dla MŚP działających w inteligentnych specjalizacjach. Ww. podejście pozwoli Lubelskiemu Parku Naukowo-Technologicznemu S.A. udzielić wsparcia dla min. 32 przedsiębiorstw w okresie trwałości projektu tj. w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. Działania skupią się na zapewnieniu kompleksowej usługi doradczej, której elementy będą odpowiadały na realne potrzeby przedsiębiorców zwiększając ich konkurencyjność oraz potencjał innowacyjny. Doradztwo realizowane będzie z wykorzystaniem stworzonej w ramach projektu przestrzeni - stanowisk komputerowych umożliwiających spotkania wirtualne lub osobiste w celu efektywnej realizacji doradztwa.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba