Stop Boreliozie!

Stop Boreliozie!

Projekt realizowany jest przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A. w partnerstwie  z Salmed s. c. oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.

Okres realizacji projektu:

01.03.2020 r. – 31.08.2021 r.

Źródła oraz wysokość finansowania:

Projekt „Stop boreliozie!” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian; Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej.

Całkowita wartość projektu: 2 309 196, 78 zł

Wartość dofinansowania: 2 078 277,10 zł

Wkład UE 1 962 817,26 zł

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa lubelskiego, którzy:

- należą do grup wysokiego ryzyka tj.: rolnicy, leśnicy, myśliwi

- podejrzewają u siebie boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem

- ukończyli 15 lat i są aktywni zawodowo

W ramach projektu oferujemy:

1. działania diagnostyczne dla 8400 osób wykrywające boreliozę w tym:

- wywiad medyczny;

- badania diagnostyczne - test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG, w przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku skierowanie na dalszą diagnostykę za pomocątestu Western – blot - test potwierdzający w klasie IgG oraz w klasie IgM,

- konsultację wyników z lekarzem

2. wykłady informacyjno – edukacyjne

Aktualności

W związku z występowaniem stanu epidemii, informacja o dacie naboru Uczestników Projektu i rozpoczęciu badań profilaktycznych zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba