Czym jest projekt START EASY?

Projekt START EASY realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA jest inicjatywą promowaną przez Rząd Katalonii wspólnie z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz interesariuszami z całej Europy (Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Litwa, Łotwa i Polska). Poprzez międzyregionalny proces uczenia się i zaangażowanie podmiotów z ekosystemu rozwoju start-upów i Instytucji Otoczenia Biznesu dąży on do stworzenia najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Dlaczego START EASY?

- złożony i kosztowny proces  administracyjny regulujący tworzenie przedsiębiorstw, który może stać się barierą do prowadzenia działalności gospodarczej

- potencjał administracji publicznej do reagowania na nowe potrzeby start-upów i firm

- potrzeba cyfryzacji usług publicznych, zarządzanie danymi zgodnie z zasadą jednorazowości (once-only principle, OOP) oraz wdrożenie modeli punktów kompleksowej obłsugi (one-stop shop, OSS).

Do czego zmierza projekt?

Idea projektu wywodzi się z założeń europejskiego programu Interreg Europe, który koncentruje się wokół poprawy polityk publicznych i programów rozwoju regionalnego. Jego głównym celem jest zatem zwiększenie aktywności w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej oraz konkurencyjności w całej Europie. Będzie to możliwe dzięki tworzeniu sprzyjających warunków dla biznesu, oferując inteligentne narzędzia umożliwiające w sposób łatwy i sprawny zakładać i prowadzić działalność gospodarczą. W sposób szczególny partnerzy projektu chcą znacznie poprawić warunki dla start-upów, które stają się ważnym ogniwem w rozwoju konkurencyjności i zwiększeniu poziomu zatrudnienia w UE.

Projekt opiera się na międzyregionalnym procesie uczenia się, aktywnym zaangażowaniu regionalnych interesariuszy oraz wnioskach z procesu wymiany doświadczeń, które będą obejmować istniejące strategie rozwoju 8 regionów partnerskich. Współpraca na tej płaszczyźnie ułatwi identyfikację potrzebnych regulacji, potrzeb skutecznego wsparcia, innowacyjnych procedur i efektywnych narzędzi dla wsparcia tworzenia przedsiębiorstw, a także poprawi ekosystem polityki administracyjnej, która będzie miała wpływ na przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionach objętych projektem.

Jakie działania są przewidziane w projekcie?

Projekt składa się z 2 faz. Podczas pierwszej fazy trwającej 30 miesięcy zostanie zrealizowany proces wzajemnego uczenia się oraz wymiany i integracji dobrych praktyk europejskich poprzez organizację wizyt studyjnych i wydarzeń upowszechniających, a także opracowane wspólnych strategii w postaci planów działań poprzez serię warsztatów i innych praktycznych spotkań z udziałem grup interesariuszy. Druga faza projektu, na podstawie zebranych doświadczeń, najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków obejmie realizację opracowanych wcześniej planów działań.

Partnerzy projektu oraz rola LPNT

1. Rząd Katalonii (ES) – lider projektu

2. Miasto Metropolitalne Bolonia (IT)

3. Litewskie Centrum Innowacji (LT)

4. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. (PL)

5. Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (BE)

6. Agencja Rozwoju Mazowsza S. A. (PL)

7. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw (FR)

8. Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (LV)

LPNT dzięki swojej kluczowej pozycji w rozwoju gospodarczym Województwa Lubelskiego oraz tworząc platformę współpracy ekosystemu innowacji w regionie
z udziałem środowiska uczelnianego, biznesowego i start-up będzie dzielił się dobrymi praktykami w zakresie:

- wsparcia i założenia nowej działalności gospodarczej;

- rozwoju start-upów technologicznych i wdrożenia nowych i poprawionych produktów / usług;

- współpracy w ramach ekosystemu start-upów.

Park będzie również uczyć się dobrych praktyk w celu poprawy interakcji między administracją publiczną a przedsiębiorstwami, roli administracji w ułatwianiu działalności gospodarczej poprzez wspieranie start-upów i ogólnie przedsiębiorstw. Podstawowym elementem w procesie wymiany doświadczeń będzie Regionalna Grupa Interesariuszy, którą LPNT będzie koordynował.

Więcej o projekcie START EASY na stronie: https://www.interregeurope.eu/starteasy/

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba