Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej

Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej

Projekt „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej” realizowany jest przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Okres realizacji projektu

01.07.2019 – 30.06.2021

Źródło i wysokość finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 4 218 648,50 zł
Wartość dofinansowania: 4 092 089,04 zł
Wkład UE: 3 555 476,95 zł

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanychw realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy. Wsparciem zostanie objęta grupa docelowa z obszaru makroregionu wschodniego.

Realizacja projektu przyczyni się do świadczenia profesjonalnej, trafnej i skutecznej pracy w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Grupa docelowa

Projekt zakłada 3-dniowe szkolenia dla 2 110 osób ze wskazanej poniżej grupy docelowej, zatrudnionych w makroregionie wschodnim obejmującym województwa:

 • lubelskie;
 • podkarpackie;
 • podlaskie;
 • świętokrzyskie.
   

W szczególności, działania projektu są skierowane do grupy docelowej wykonującej zadania wynikające z ustawy na poziomie gmin, powiatów i województw (zadania marszałka i wojewody). Są to:

 1. poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego w tym kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną;
   
 2. poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych w tym dyrektorzy placówek opiekuńczo‐wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielnienia oraz rodziny zastępcze, rodziny pomocowe, prowadzący rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego;
   
 3. poziom województwa (marszałek): pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
   
 4. poziom wojewody: pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
   

Ponadto projekt obejmie uzupełniająco inne grupy osób uczestniczące w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które łącznie stanowić będą nie więcej niż 30% uczestników projektu. W szczególności są to:

 • przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy);
 • przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy);
 • przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze i pielęgniarki) oraz
 • inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

 

AKTUALNOŚCI

22.06.2020
W związku z występowaniem stanu epidemii, informacja o rekrutacji Uczestników Projektu i rozpoczęciu szkoleń zostanie podana w późniejszym terminie.

01.04.2021
Szanowni Państwo, informujemy, iż z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej oraz w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 planowane jest wprowadzenie zmian w ramach projektu „Rozwój kadr systemu rodziny i pieczy zastępczej”. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów projektu opracowywana jest zmiana szkolenia z formy stacjonarnej na zdalną. Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować sposób realizacji działań w projekcie do panujących okoliczności i jak najszybciej uruchomić szkolenia on-line.Zachęcamy do śledzenia pojawiających się aktualności projektu.

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba