Lubelski Park Przedsiębiorczości

Lubelski Park Przedsiębiorczości

O PROJEKCIE:


Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy 
50 Uczestnikom Projektu oraz udzielenie 45 bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego 
na terenie województwa lubelskiego do 31.08.2023 roku. 


Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku od 30 roku życia zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.
Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, osób ubogo pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:

 • osoby starsze ( w wieku 50 lat i więcej), 
 • kobiety, 
 • osoby z niepełnosprawnościami, 
 • osoby długotrwale bezrobotne, 
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19.

Formy wsparcia:
Uczestnicy projektu otrzymają:

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł;
 • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności przez max. 12 miesięcy do 2 800,00 zł/mc.

Termin realizacji: 01.12.2021 – 31.08.2023

Całkowita wartość projektu wynosi 3 121 189,70 , w tym wartość dofinansowania 
wynosi 2 965 130,20.

Aktualności

12.05.2022

Wyniki rekrutacji do projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości RPLU.09.03.00-06-0045/21

Zgodnie z § 10 ustęp 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej publikujemy wyniki rekrutacji do projektu w postaci zanonimizowanych list:

Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu, 
Listy rezerwowej. 

 

19.04.2022

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Przedsiębiorczości”


Zgodnie z § 9 ustęp 30 Regulaminu rekrutacji Lubelskiego Parku Przedsiębiorczości, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości,

poniżej publikujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu:

1. Wyniki oceny formalnej i merytorycznej do projektu.

 

23.03.2022

ZAWIESZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU LUBELSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo,

W związku upływem terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach otwartego naboru wniosków, informujemy, że:

z godziną 16.00 w dniu 23.03.2022r. zawieszamy rekrutację do projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości.

 

16.02.2022

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ!

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości.

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie oraz do składania swoich zgłoszeń rekrutacyjnych.

Poniżej publikujemy aktualną listę załączników – regulaminów i wzorów wszystkich niezbędnych dokumentów, a także dokumentacje pomocniczą.


 

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OGŁOSZENIEM ORAZ DOKUMENTACJĄ. INFORMUJEMY, ŻE ZAMIESZCZONA DOKUMENTACJA JEST OBOWIĄZUJĄCA.

UWAGA!!!

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA NIEPOPRAWNYM DRUKU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTANIE ODRZCON.
 

Nabór do projektu będzie trwać w dniach 03.03 – 23.03.2022r. w godzinach 8:00 – 16:00, w punkcie rekrutacyjnym przy Biurze Projektu, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 

Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej okoliczności oraz obostrzenia, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu z pominięciem kontaktu bezpośredniego, za pośrednictwem kuriera lub poczty.
 

Dokumenty należy składać na adres:

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3,

20-262 Lublin

(z dopiskiem LPP)

pamiętając, że decydująca jest data i godzina wpływu do LPNT.

 

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

 

Jeśli zdecydują się Państwo na osobiste dostarczenie dokumentów do punktu rekrutacyjnego, prosimy o umieszczenie całości dokumentów w jednej kopercie.

 

Informujemy także, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Projektów LPNT S.A. (tel. 780 117 830).

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu min. 150 złożonych formularzy, rekrutacja zostaje zawieszona, przy czym nie wcześniej niż po pierwszym pełnym dniu rekrutacji o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz
w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone. Nie odsyłamy takich dokumentów.

 

Poniżej publikujemy listę AKTUALNYCH dokumentów projektu, którymi należy się posługiwać przy kompletowaniu swojego zgłoszenia. Składanie dokumentów niezgodnych z poniższymi wzorami skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

WAŻNA INFORMACJA

JAKO KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ:

 1. Prawidłowo wypełniony i czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny, zgodnie z Załącznikiem nr 1.1

 2. Odpowiednie zaświadczenie/zaświadczenia nie starsze niż 30 dni określające statut Kandydata/Kandydatki na rynku pracy (zaświadczenia np. z Urzędu Pracy, ZUS, inne – szczegółowe informacje zawiera Regulamin rekrutacji).

 3. Wypełnione i czytelnie podpisane dodatkowe oświadczenia.

Przygotowując dokumenty rekrutacyjne, warto posiłkować się checklistą, którą dla Państwa przygotowaliśmy (link poniżej).

DODATKOWE INFORMACJE

Publikujemy także dodatkowe informacje pomocne przy przygotowaniu dokumentów, odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania.

Kto jest uprawniony do udziału w projekcie?

Kto jest wykluczony ze wsparcia w ramach projektu?

Checklista dla Kandydata do projektu – przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)


 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

 1. Regulamin rekrutacji,

 2. Formularz rekrutacyjny,

 3. Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego,

 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego,

 5. Karta predyspozycji kandydata,

 6. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie
  z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013,

 7. Wzór odwołania od oceny merytorycznej,

 8. Wzór umowy szkoleniowej,

 9. Oświadczenie Uczestnika Projektu,

 10. Oświadczenie RODO,

 11. Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba