Lubelski Park Przedsiębiorczości

Lubelski Park Przedsiębiorczości

O PROJEKCIE:


Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia w regionie poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy 
50 Uczestnikom Projektu oraz udzielenie 45 bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego 
na terenie województwa lubelskiego do 31.08.2023 roku. 


Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku od 30 roku życia zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.
Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, osób ubogo pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:

 • osoby starsze ( w wieku 50 lat i więcej), 
 • kobiety, 
 • osoby z niepełnosprawnościami, 
 • osoby długotrwale bezrobotne, 
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19.

Formy wsparcia:
Uczestnicy projektu otrzymają:

 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł;
 • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności przez max. 12 miesięcy do 2 800,00 zł/mc.

Termin realizacji: 01.12.2021 – 31.08.2023

Całkowita wartość projektu wynosi 3 121 189,70 , w tym wartość dofinansowania 
wynosi 2 965 130,20.

Aktualności

12.08.2022

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU 
LUBELSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków procedury odwoławczej w ramach projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości, poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową.


Lista rankingowa po ocenie biznesplanów 

 

03.08.2022

WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU 
LUBELSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości, poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny biznesplanów.


Wstępna lista rankingowa po ocenie biznesplanów 

07.07.2022

Szanowni Państwo

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ogłasza nabór biznesplanów, wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w ramach projektu "Lubelski Park Przedsiębiorczości" dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy ukończyli udział w ścieżce szkoleniowej. 

Nabór prowadzony będzie w dniach 18 lipca – 21 lipca 2022 r.   

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić komputerowo, czytelnie w języku polskim,  parafować na każdej stronie oraz podpisać we wszystkich miejscach do tego wyznaczonych.  
Wnioski należy złożyć wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami w dwóch identycznych egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.  Elektronicznie dokumenty można przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu.  Beneficjent dopuszcza także składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej w uzasadnionych przypadkach ( dot. osób niepełnosprawnych, osób przebywających w izolacji, na kwarantannie, na zwolnieniu lekarskim). Dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. 
Dokumenty , które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.  

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera w Biurze Projektu (pokój  nr II.4), w godzinach 8:00– 16.00.  

O terminie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do punktu przyjęć w siedzibie LPNT.  

W przypadku osobistego złożenia biznesplanu, Uczestnik Projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany.  

 W przypadku biznesplanów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, potwierdzenie złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany będzie przesyłane pisemnie (e-mailowo lub pocztą tradycyjną) na adres Uczestnika Projektu podany w biznesplanie.  

Każdy Uczestnik/Uczestniczka  Projektu może złożyć tylko jeden biznesplan. 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:  

a) powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2.1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego: Wzór biznesplanu, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej www.lpnt.pl, 

b) powinien być wypełniony czytelnie, w języku polskim,  

c) formularz należy wypełnić komputerowo i przedłożyć w formie papierowej wraz z czytelnym podpisem,  

d) wszystkie pola powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a w polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,  

e) powinien być złożony wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

f) powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach  

g) do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki  

h) biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty , 

i) niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów – skutkować to będzie odrzuceniem biznesplanu z przyczyn formalnych, 

j) załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu.  

Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć: 

a) Kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu 

b) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X” wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu. 

Komplet dokumentów obejmuje: 

Zał. 2.1 Wzór Biznesplanu

Zał. 2.2 Wniosek o wsparcie finansowe

Zał. 2.3 Wniosek o wsparcie pomostowe

Zał. 2.11 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis 

Zał. 2.12 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,  

Zał. 2.13 Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 2.15 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania

Zał. 2.14 Szczegółowe zestawienie wydatków 

Zbiór oświadczeń do BP 

 

UWAGA!!! 

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  

 

12.05.2022

Wyniki rekrutacji do projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości RPLU.09.03.00-06-0045/21

Zgodnie z § 10 ustęp 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej publikujemy wyniki rekrutacji do projektu w postaci zanonimizowanych list:

Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu, 
Listy rezerwowej. 

 

19.04.2022

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Przedsiębiorczości”


Zgodnie z § 9 ustęp 30 Regulaminu rekrutacji Lubelskiego Parku Przedsiębiorczości, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości,

poniżej publikujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu:

1. Wyniki oceny formalnej i merytorycznej do projektu.

 

23.03.2022

ZAWIESZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU LUBELSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo,

W związku upływem terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach otwartego naboru wniosków, informujemy, że:

z godziną 16.00 w dniu 23.03.2022r. zawieszamy rekrutację do projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości.

 

16.02.2022

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ!

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości.

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie oraz do składania swoich zgłoszeń rekrutacyjnych.

Poniżej publikujemy aktualną listę załączników – regulaminów i wzorów wszystkich niezbędnych dokumentów, a także dokumentacje pomocniczą.


 

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OGŁOSZENIEM ORAZ DOKUMENTACJĄ. INFORMUJEMY, ŻE ZAMIESZCZONA DOKUMENTACJA JEST OBOWIĄZUJĄCA.

UWAGA!!!

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA NIEPOPRAWNYM DRUKU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTANIE ODRZCON.
 

Nabór do projektu będzie trwać w dniach 03.03 – 23.03.2022r. w godzinach 8:00 – 16:00, w punkcie rekrutacyjnym przy Biurze Projektu, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
 

Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej okoliczności oraz obostrzenia, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu z pominięciem kontaktu bezpośredniego, za pośrednictwem kuriera lub poczty.
 

Dokumenty należy składać na adres:

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3,

20-262 Lublin

(z dopiskiem LPP)

pamiętając, że decydująca jest data i godzina wpływu do LPNT.

 

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

 

Jeśli zdecydują się Państwo na osobiste dostarczenie dokumentów do punktu rekrutacyjnego, prosimy o umieszczenie całości dokumentów w jednej kopercie.

 

Informujemy także, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Projektów LPNT S.A. (tel. 780 117 830).

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu min. 150 złożonych formularzy, rekrutacja zostaje zawieszona, przy czym nie wcześniej niż po pierwszym pełnym dniu rekrutacji o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz
w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone. Nie odsyłamy takich dokumentów.

 

Poniżej publikujemy listę AKTUALNYCH dokumentów projektu, którymi należy się posługiwać przy kompletowaniu swojego zgłoszenia. Składanie dokumentów niezgodnych z poniższymi wzorami skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

WAŻNA INFORMACJA

JAKO KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ:

 1. Prawidłowo wypełniony i czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny, zgodnie z Załącznikiem nr 1.1

 2. Odpowiednie zaświadczenie/zaświadczenia nie starsze niż 30 dni określające statut Kandydata/Kandydatki na rynku pracy (zaświadczenia np. z Urzędu Pracy, ZUS, inne – szczegółowe informacje zawiera Regulamin rekrutacji).

 3. Wypełnione i czytelnie podpisane dodatkowe oświadczenia.

Przygotowując dokumenty rekrutacyjne, warto posiłkować się checklistą, którą dla Państwa przygotowaliśmy (link poniżej).

DODATKOWE INFORMACJE

Publikujemy także dodatkowe informacje pomocne przy przygotowaniu dokumentów, odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania.

Kto jest uprawniony do udziału w projekcie?

Kto jest wykluczony ze wsparcia w ramach projektu?

Checklista dla Kandydata do projektu – przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)


 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

 1. Regulamin rekrutacji,

 2. Formularz rekrutacyjny,

 3. Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego,

 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego,

 5. Karta predyspozycji kandydata,

 6. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie
  z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013,

 7. Wzór odwołania od oceny merytorycznej,

 8. Wzór umowy szkoleniowej,

 9. Oświadczenie Uczestnika Projektu,

 10. Oświadczenie RODO,

 11. Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu.

 12. Regulamin przyznawania środków finansowych,

 13. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,

 14. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,

 15. Zaktualizowany regulamin przyznawania środków finansowych,

 16. Zaktualizowany wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,

 17. Zaktualizowany  wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba