Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

O PROJEKCIE:
Głównym celem projektu „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców” jest  wzrost aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia w regionie oraz rozwiniecie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 uczestnikom projektu oraz udzielenie 55 bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego na terenie województwa lubelskiego do 31.08.2023r. 
 
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych w wieku od 30 roku życia zamieszkujących obszar  województwa lubelskiego. 
Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, osób ubogo pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:
 • osoby starsze tj.: w wieku 50 lat więcej, 
 • kobiety, 
 • osoby z niepełnosprawnościami, 
 • osoby długotrwale bezrobotne, 
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19.
 
 
Formy wsparcia:
Uczestnicy projektu otrzymają:
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł;
 • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności przez max. 12 miesięcy do 2 800,00 zł/mc.
 
Termin realizacji: 01-01-2022 – 31-08-2023
 
Całkowita wartość projektu wynosi 3 787 814,80 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3 598 424,04 zł.
 

Aktualności

Aktualizacja 18.08.2022

OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU LUBELSKI PARK NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków po procedurze odwoławczej w ramach projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców, poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową, listę rezerwową oraz listę osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów.  

Lista rezerwowa

Lista rankingowa po ocenie biznesplanów

Lista osób odrzuconych

 

 

Aktualizacja 10.08.2022

Wstępne wyniki oceny biznesplanów w ramach projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców, poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny biznesplanów.

Wstępna lista rankingowa po ocenie biznesplanów

Wstępna lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów

 

Aktualizacja 20.07.2022

Ogłaszamy nabór biznesplanów do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców 

 

Szanowni Państwo, 

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ogłasza nabór biznesplanów, wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w ramach projektu "Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców" dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy ukończyli udział w ścieżce szkoleniowej. 

Nabór prowadzony będzie w dniach 01 sierpnia – 02 sierpnia 2022 r.   

Dokumenty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie według wzoru wskazanego w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego. W jednej kopercie składacie Państwo w dwóch identycznych egzemplarzach Biznesplan wraz z załącznikami. W drugiej kopercie umieszczacie Państwo wniosek o wsparcie pomostowe w dwóch identycznych egzemplarzach.  

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić komputerowo, czytelnie w języku polskim, parafować na każdej stronie oraz podpisać we wszystkich miejscach do tego wyznaczonych. 

Pola, które Państwa nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.  

Wnioski należy złożyć wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami w dwóch identycznych egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu (pokój nr II.4) w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A. Elektronicznie dokumenty można przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu, wówczas dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.  

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera w Biurze Projektu (pokój nr II.4), w godzinach 8:00 – 16:00.  

O terminie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do punktu przyjęć w siedzibie LPNT.  

W przypadku osobistego złożenia biznesplanu, Uczestnik Projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany.  

W przypadku biznesplanów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, potwierdzenie złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany będzie przesyłane e-mailowo lub pocztą tradycyjną na adres Uczestnika Projektu podany w biznesplanie.  

Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu może złożyć tylko jeden biznesplan. 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:  

a) powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2.1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego: Wzór biznesplanu, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej www.lpnt.pl, 

b) powinien być wypełniony czytelnie, w języku polskim,  

c) formularz należy wypełnić komputerowo i przedłożyć w formie papierowej wraz z czytelnym podpisem,  

d) wszystkie pola powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a w polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,  

e) powinien być złożony wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

f) powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach,  

g) do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki,  

h) biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty,  

i) niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów – skutkować to będzie odrzuceniem biznesplanu z przyczyn formalnych, 

j) załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu.  

Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć: 

a) Kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu. 

b) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony Y” wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu. 

Komplet dokumentów obejmuje:  link do pobrania <<TUTAJ>>

Zał. 2.1 Wzór Biznesplanu, 

Zał. 2.2 Wniosek o wsparcie finansowe, 

Zał. 2.3 Wniosek o wsparcie pomostowe, 

Zał. 2.11 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis (jeżeli dotyczy), 

Zał. 2.12 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeżeli dotyczy), 

Zał. 2.13 Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

Zał. 2.14 Zestawienie planowanych wydatków wsparcia pomostowego  
z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne, 

Zał. 2.15 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania, 

Zbiór oświadczeń do Biznesplanu, 

Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu (zał. D do biznesplanu). 

 

UWAGA!!! 

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  

 

Aktualizacja 13.05.2022

Zawieszenie rekrutacji do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

W związku upływem terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach otwartego naboru wniosków, informujemy, że:

z godziną 16.00 w dniu 13.05.2022r. zawieszamy rekrutację do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców.

 
Aktualizacja 21.04.2022

Wydłużenie rekrutacji do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Informujemy, że:

nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców zostaje wydłużony do dnia 13.05.2022r. do godziny 16.00

 
Aktualizacja 21.03.2022

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ! 

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców. 

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie oraz do składania swoich zgłoszeń rekrutacyjnych.  

Poniżej publikujemy aktualną listę załączników – regulaminów i wzorów wszystkich niezbędnych dokumentów, a także dokumentacje pomocniczą.  

 

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OGŁOSZENIEM ORAZ DOKUMENTACJĄ. INFORMUJEMY, ŻE ZAMIESZCZONA DOKUMENTACJA JEST OBOWIĄZUJĄCA. 

 

UWAGA!!! 

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA NIEPOPRAWNYM DRUKU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTANIE ODRZUCONY 

 

Nabór do projektu będzie trwać w dniach 05 – 26.04.2022r. w godzinach 8:00 – 16:00, w punkcie rekrutacyjnym przy Biurze Projektu, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.  

 

Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej okoliczności oraz obostrzenia, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu z pominięciem kontaktu bezpośredniego, za pośrednictwem kuriera lub poczty. 

 

Dokumenty należy składać na adres: 

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. 

Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3,  

20-262 Lublin 

(z dopiskiem LPNP) 

pamiętając, że decydująca jest data i godzina wpływu do LPNT. 

 

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego). 

 

Całość dokumentacji należy złożyć/przesłać w jednej, prawidłowo oznaczonej kopercie zgodnie ze wzorem wskazanym w Regulaminie rekrutacji.  

 

Informujemy także, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Projektów LPNT S.A. (tel. 780 117 830). 

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu min. 180 złożonych formularzy, rekrutacja zostaje zawieszona, przy czym nie wcześniej niż po pierwszym pełnym dniu rekrutacji o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz  
w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone. Nie odsyłamy takich dokumentów. 

 

Poniżej publikujemy listę AKTUALNYCH dokumentów projektu, którymi należy posługiwać się przy kompletowaniu swojego zgłoszenia. Składanie dokumentów niezgodnych z poniższymi wzorami skutkować będzie odrzuceniem wniosku. 

 

WAŻNA INFORMACJA 

JAKO KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ: 

 1. Podpisany Regulamin rekrutacji 
 2. Prawidłowo wypełniony i czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji 
 3. Odpowiednie zaświadczenie/zaświadczenia nie starsze niż 30 dni określające statut Kandydata/Kandydatki na rynku pracy (zaświadczenia np. z Urzędu Pracy, ZUS, inne – szczegółowe informacje zawiera Regulamin rekrutacji). 
 4. Wypełnione i czytelnie podpisane dodatkowe oświadczenia

DODATKOWE INFORMACJE 

Publikujemy także dodatkowe informacje pomocne przy przygotowaniu dokumentów, odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania. 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA: 

 

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba