Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości

Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

Projekt: „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA:

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 18 września 2019 i potrwa do 30 listopada 2019 roku.

UWAGA! AKTUALIZACJA!

Informujemy, iż data rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych uległa zmianie.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 25.09.2019 r.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 60.

 

O PROJEKCIE:

Głównym celem projektu ,,Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości’’ jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez utworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego oraz udzieleniu 55 bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, zwłaszcza tych które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z jednej z poniższych grup:

a. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

b. kobiety,

c. osoby z niepełnosprawnościami,

d. osoby długotrwale bezrobotne,

e. osoby o niskich kwalifikacjach

 

Formy wsparcia:

Uczestnicy Projektu otrzymają:

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 27 000,00 zł brutto);
  • Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania (do 2100 zł/mc brutto).

Termin realizacji: 01.08.2019 – 30.07.2021

Całkowita wartość projektu wynosi 3 438 255,51 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 3 266 342,73 zł

REKRUTACJA:

Nabór dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 18 września 2019 i potrwa do 30 listopada 2019 roku.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 60.

 

UWAGA! AKTUALIZACJA!

Informujemy, iż data rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych uległa zmianie.

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 25.09.2019 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

-opublikowano 03.09.2019

Rekrutacja:

Regulamin rekrutacji

Umowa szkoleniowo doradcza

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Karta oceny I etapu rekrutacji

Załącznik nr 3 Karta oceny II etapu rekrutacji

Załącznik nr 4 Owołanie od oceny formularza rekrutacyjnego

Wsparcie finansowe:

Regulamin przyznania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych

Załącznik nr 2. Minimalny zakres biznesplanu

Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie wspracia pomostowego

Załącznik nr 4. Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 5. Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Załącznik nr 6. Odwołanie od oceny biznesplanu

Załącznik nr 7. Umowa o udzielenie wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Inne:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_RODO

weksel in blanko wraz z deklaracją

Załącznik nr  Oświadczenia zgody małżonka Uczestnika na wniesienie zabezpieczenia

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba