R

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy
Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.08.2018 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Lubelskim Centrum Consultingu sp z o.o.

Wartość projektu: 1 718 058,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 632 155,10 zł PLN

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), które przynależą do jednej z poniższych grup: 
•    Osoby w wieku powyżej 50 roku życia
•    Kobiety
•    Osoby o niskich kwalifikacjach
•    Osoby z niepełnosprawnościami
Do projektu zapraszamy również osoby odchodzące z rolnictwa, które spełniają powyższe kryteria. 

Cel projektu

Wzrost aktywności zawodowej poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej przez 50 osób z terenu woj. Lubelskiego pozostających bez   pracy w okresie od 1.02.2017 r. do 31.08.2018 r.

Rozwój przedsiębiorczości stanowi jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane jest 
na zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw co przyczyni się do realizacji celów
w projekcie. 

Działania projektowe

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 formy wsparcia:

Szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej

a. Szkolenie warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodologii Lean Analitics oraz Model Canvas jest to merytoryczne przygotowanie uczestników projektu do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to metodologia wspomagająca tworzenie, dopracowywanie i testowanie pomysłu biznesowego na prostych narzędziach nie wymagających nakładów finansowych. Światowej klasy program z obszaru nowoczesnej przedsiębiorczości przetestowany na setkach nowopowstających przedsiębiorstw.

b. Szkolenie „Niezbędnik Przedsiębiorcy” merytoryczne przygotowanie uczestnika projektu
do prowadzenie działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jak
 i warsztatów. Zakres merytoryczny zawiera:

- prowadzenie księgowości

- ubezpieczanie społeczne

- przepisy BHP

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

- wdrażanie i obsługa programów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- konstrukcja biznesplanu (założenia teoretyczne oraz wprowadzenie praktyczne)

c. Doradztwo indywidualne dla uczestników projektu polegać będzie na praktycznych aspektach konstrukcji biznesplanu oraz doradztwo obszarowe zgłoszone przez uczestników.

Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 300,00 zł

Wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnego finansowego wsparcia po 1 500,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy

Personel biura projektu: 
Koordynator Projektu – Partner Wiodący
Asystent Koordynatora Projektu – Partner LPNT
Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i monitoringu – Partner Wiodący
Specjalista ds. rozliczeń projektu i dotacji – Partner LPNT

 

Adres biura projektu LIDERA:

„Lubelskie Centrum Consultingu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuro projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

Budynek Lubelskiego Parku-Naukowo Technologicznego S.A.
Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, pok. 5D011
tel. (81) 440 87 00

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek w godzinach: 8.00-16.00

Strona LIDERA projektu:

http://lcc.lublin.pl/

ZAKŁADKA PROJEKTU – DOKUMENTY REKRUTACYJNE – INFORMACJE O POSTEPACH W REALIZACJI

http://lcc.lublin.pl/szkolenia-dofinansowane-i-doradztwo-biznesowe-lublin/lcrp/

Adres biura projektu Partnera:

Lubelskie Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Biuro projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

Budynek Lubelskiego Parku-Naukowo Technologicznego S.A.
Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, pok. Sekretariat Zarządu
tel. (81) 534 61 00

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek w godzinach: 8.00-16.00

Strona Partnera projektu:

http://lpnt.pl/

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba