W

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców”

Zgodnie z § 8 ustęp 30 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2022; Oś priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości,

Poniżej publikujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu:

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba