Z

Zgodnie z § 10 ustęp 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2022; Oś priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości, poniżej publikujemy wyniki rekrutacji do projektu w postaci zanonimizowanych list:

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba