S

Szanowni Państwo

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ogłasza nabór biznesplanów, wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w ramach projektu "Lubelski Park Przedsiębiorczości" dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy ukończyli udział w ścieżce szkoleniowej. 

Nabór prowadzony będzie w dniach 18 lipca – 21 lipca 2022 r.   

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić komputerowo, czytelnie w języku polskim,  parafować na każdej stronie oraz podpisać we wszystkich miejscach do tego wyznaczonych.  
Wnioski należy złożyć wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami w dwóch identycznych egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.  Elektronicznie dokumenty można przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu.  Beneficjent dopuszcza także składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej w uzasadnionych przypadkach ( dot. osób niepełnosprawnych, osób przebywających w izolacji, na kwarantannie, na zwolnieniu lekarskim). Dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. 
Dokumenty , które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.  

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera w Biurze Projektu (pokój  nr II.4), w godzinach 8:00– 16.00.  

O terminie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do punktu przyjęć w siedzibie LPNT.  

W przypadku osobistego złożenia biznesplanu, Uczestnik Projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany.  

 W przypadku biznesplanów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, potwierdzenie złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany będzie przesyłane pisemnie (e-mailowo lub pocztą tradycyjną) na adres Uczestnika Projektu podany w biznesplanie.  

Każdy Uczestnik/Uczestniczka  Projektu może złożyć tylko jeden biznesplan. 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:  

a) powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2.1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego: Wzór biznesplanu, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej www.lpnt.pl, 

b) powinien być wypełniony czytelnie, w języku polskim,  

c) formularz należy wypełnić komputerowo i przedłożyć w formie papierowej wraz z czytelnym podpisem,  

d) wszystkie pola powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a w polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,  

e) powinien być złożony wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

f) powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach  

g) do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki  

h) biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty , 

i) niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów – skutkować to będzie odrzuceniem biznesplanu z przyczyn formalnych, 

j) załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu.  

Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć: 

a) Kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu 

b) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X” wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu. 

Komplet dokumentów obejmuje: 

Zał. 2.1 Wzór Biznesplanu

Zał. 2.2 Wniosek o wsparcie finansowe

Zał. 2.3 Wniosek o wsparcie pomostowe

Zał. 2.11 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis 

Zał. 2.12 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,  

Zał. 2.13 Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 2.15 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł finansowania

Zał. 2.14 Szczegółowe zestawienie wydatków 

Zbiór oświadczeń do BP 

 

UWAGA!!! 

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.  

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba