P

Przedsiębiorcze Lubelskie. LPNT współorganizatorem międzynarodowej wizyty studyjnej o instrumentach wsparcia MŚP

Na przełomie września i października do Parku zawitało nie tylko ciepło i słońce. W naszej przestrzeni (chociaż i wirtualnej) odbyła się prezentacja dla zagranicznych partnerów wartościowych inicjatyw, jakie były lub są podejmowane na rzecz przedsiębiorców przez instytucje z Lubelszczyzny i Mazowsza. To była okazja na wymianę doświadczeń, z których czerpać mogły europejskie podmioty wszechstronnie wspierające biznes – ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, jednostki administracji publicznej z miast i regionów, jak również z poziomu rządowego. Wizyta studyjna online organizowana wraz z naszym partnerem, Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. była częścią działań projektu współpracy międzyregionalnej START EASY.

Startupy i biznes w opiece ekosystemu

Startupy i biznes w opiece ekosystemu

Prezentację ekosystemu wsparcia dla gości z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Litwy i Łotwy zaczęliśmy od dobrych praktyk wsparcia innowacji. Zaprezentowaliśmy nasze flagowe projekty dla star-upów – realizowany w latach 2013-15 program pre-inkubacji z wejściami kapitałowymi Innova Invest (nawet do 700 tys. PLN dla 20 nowo założonych startupów) oraz obecnie realizowany (od 2021) program akceleracji dla innowacyjnych zespołów z zagranicy „Connect Poland Prize”, oferujący wsparcie w postaci grantu (do 300 tys. PLN), mentoringu i współpracy z korporacjami i inwestorami.

Nie zabrakło również przedstawienia potencjału regionalnych modeli one-stop shop (punktów kompleksowej obsługi). Po pierwsze, z perspektywy działań administracji publicznej. Przedstawiono ją na przykładzie Biznes Lubelskie, tj. punktu kontaktu i obsługi inwestorów i eksporterów, a także programu internacjonalizacji „NLAB – Nevada Lubelskie Acceleration Bridge” – obie inicjatywy realizowane przez Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego. Po drugie, z perspektywy środowiska akademickiego. Przedstawiono działania z zakresu komercjalizacji wiedzy realizowane przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Dobre praktyki Mazowsza rzeczywiście gorsze nie były. Nasz sąsiedni region pochwalił się takimi przedsięwzięciami jak Centrum Przedsiębiorczości „Smolna” (wraz z licznymi inicjatywami dla innowacyjnych i kreatywnych tego świata), a także regionalnymi programami akceleracji wdrażanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – program inkubacji dla społecznie odpowiedzialnych startupów „Mazovian Startup” z kompleksową ofertą szkoleniowo-mentoringową, sieciowaniem z inwestorami i wsparciem pieniężnym na poziomie do 75 tys. PLN; czy też konkurs „Start from Mazovia” dla startupów o wysokim potencjale wpływu społecznego, rozwiązań technologicznych i innowacyjnych z łączną pulą nagród w kwocie 90 tys. PLN. Z kolei regionalny potencjał usługowy w modelu one-stop shop dla inwestorów i eksporterów zaprezentowany został na przykładzie oferty Agencji Rozwoju Mazowsza.

START EASY – lepsze warunki przy założeniu i prowadzeniu biznesu

„Startuj łatwo” – myśl przewodnia, którą z języka angielskiego oddaje akronim projektu START EASY – “Smart tools for quick and easy business start-up: the once-only challenge” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe. Kluczowym celem projektu jest tworzenie lepszych warunków dla szybkiego rozwoju europejskiego biznesu. Jest to możliwe dzięki wzajemnej wymianie dobrych praktyk między europejskimi partnerami, współpracy z interesariuszami ekosystemów i tworzeniu dedykowanych planów działań dla uczestniczących w projekcie regionów.

Robiliśmy do dziś… Od sierpnia 2019 roku w projekcie START EASY odbyły się 3 stacjonarne wizyty studyjne: w Katalonii (Hiszpania) i Bolonii (Włochy), a także z lekką modyfikacją z uwagi na pandemię (bo online), ale również w formie wartościowej – we Flandrii Wschodniej. Dotychczas zbadaliśmy warunki i wyzwania dla prowadzenia biznesu na Lubelszczyźnie, organizując 3 rundy spotkań z interesariuszami projektu (administracja, instytucje otoczenia biznesu, biznes) i przeprowadzając ankietę wśród startupów. W szczególności, dzięki zaproszonym ekspertom z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego poznawaliśmy czym i jakie są modele one-stop shop – a także jakie wyzwania stoją przed instytucjami wsparcia, aby budować lepsze ośrodki kompleksowo obsługujące przedsiębiorców w naszym regionie.

Nasze plany Wizyta studyjna online to wstęp do kolejnych działań, jakie zaplanowaliśmy z partnerem z Mazowsza. Na międzynarodowe warsztaty organizowane 19 października 2021 r. zaprosimy europejskich ekspertów z dziedzin związanych z funkcjonowaniem różnych modeli one-stop shop. Przedsięwzięcie będzie naturalną kontynuacją spotkań z interesariuszami i ekspertami, gdyż opierać się będzie na wyzwaniach dla rozwoju kompleksowych rozwiązań obsługi przedsiębiorców na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Warsztat poprowadzi doświadczona specjalistka w obszarze programów rozwojowych dla firm i instytucji, Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Pani dr Joanna Rudawska. W rezultacie warsztatu zostaną opracowane rekomendacje dla podmiotów wspierających biznes, które chcą poprawić jakość świadczonych prez nie usług dla przedsiębiorców – lub wręcz stworzyć u siebie taki punkt usługowy.

W niedalekiej perspektywie, w rezultacie działań przewidzianych w projekcie, zostanie opracowany wspólnie z interesariuszami plan działań dla każdego z uczestniczących w projekcie regionów. Celem takich planów będzie pilotażowe wdrożenie konkretnych rozwiązań istniejących i zaprezentowanych przez inne regiony projektu. Ich realizacja nastąpi w ramach fazy monitoringowej, która realizowana będzie w latach 2022-23.

Zachęcamy do dalszego zapoznania się z projektem na stronie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz konsorcjum projektu START EASY.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba