Z

Zgodnie § 2 ustęp 28 Regulaminu rekrutacji uczestników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych; wstępną listę rezerwową, wstępną listę uczestników rekrutacji oraz wstępną listę niezakwalifikowanych uczestników rekrutacji:

1a. Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

1b. Wstępna lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

2a. Wstępna lista uczestników rekrutacji w ramach projektu.

2b. Wstępna lista uczestników rekrutacji niezakwalifikowanych do projektu. 

 

 

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba